Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Slovem o dění v MŠ

OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU V MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU

Na základě rozhodnutí vlády České republiky vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, kterým se s účinností ode dne 11. března 2020 zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Ačkoliv provoz mateřských škol vláda nezakázala, začaly ředitelky mateřinek s přihlédnutím ke konkrétním událostem situaci vyhodnocovat a v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru většina z nich provoz školy přerušila.
Snahou zřizovatele naší Mateřské školy U Stadionu bylo zajistit provoz co nejdéle, za účelem vykonávání péče o děti zákonných zástupců, kteří byli zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších profesí důležitých pro život v nelehkých dnech měsíce března 2020.
Od pondělí 16.3. 2020, byť jsme nastavili důslednou dezinfekci prostor, ranní filtr přebíraných dětí, přizpůsobili denní program novým podmínkám, se však počty dětí navštěvujících mateřskou školu neustále snižovaly, děti zaměstnanců výše uvedených profesí v mateřské škole nebyly a ke dni uzavření školy byly počty dětí minimální. Od středy 18.3. 2020 byla navíc nastavena povinnost používání roušek. Problém předškolních dětí nosit hygienickým způsobem roušku po celý den byl evidentní, dodržet hygienu dýchacích cest i rukou nešlo, také manipulace s rouškami nebyla vyřešena. Některé děti si samy roušku nenasadily, problém se sundáváním, nandáváním a odložením roušky na nějaké místo vznikal i při dodržování pitného režimu a stravování. Obecně ale děti musím moc pochválit, roušky na obličeji vydržely mít téměř po celý den, obdivovala jsem je, sama jsem s touto povinností zpočátku dost zápasila.
A tak posléze, v souvislosti s mimořádnými opatřeními týkající se ochrany zdraví obyvatelstva, jsem společně se zřizovatelem školy vyhodnotila situaci a rozhodla o přerušení provozu naší mateřské školy s účinností od 23.3.2020.
Důsledkem mého rozhodnutí byla pro zákonné zástupce nutnost zůstat s dítětem doma, a tak jsem mnoha rodičům vyplňovala tiskopisy k žádostem o ošetřovné.

Primárně je povinností ředitele přidělovat zaměstnancům práci – bylo tedy nutností nastavit personální podmínky a účelně nucené možnosti pracovat ve škole bez přítomnosti dětí využít. A tak jsme začali šít roušky, provádět sanitační a dezinfekční práce, nátěry a drobné malířské práce uvnitř i vně objektu školy, realizovala se údržba a péče o zahradní hrací prvky, vegetaci na školní zahradě, připravili jsme květiny pro venkovní výsadbu, začala jsem pořizovat nákup ochranných prostředků a dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem pro případ obnovení provozu, vyprali a zaklidili jsme některé hračky, plyšové a látkové didaktické pomůcky, které nelze denně omývat, vytvořen byl přísný dezinfekční plán. Nucená přestávka vytvořila prostor pro realizaci některých plánovaných oprav a změn, proto se ani správní zaměstnanci nenudili.
V době, kdy já jsem trávila čas ve škole, kde bylo nezvyklé ticho, žádné hemžení dětí, pošťuchování, drobné šarvátky, chybějící stopy po pitném režimu, svačině i obědu, stopy písku a bláta po pobytu venku, pláč i smích, domlouvání, zda půjdu domů po „O"...a především tu byla velká zima, nikdy bych nevěřila, že si svoji školičku tak společně zadýcháme ...tedy v době, kdy já jsem se administrativně snažila, aby se život ve školce nezastavil, pouze si na chvíli odpočinul, mé kolegyně si v režimu home office připravovaly náměty na nové činnosti pro děti, v rámci samostudia si zlepšovaly informační gramotnost, osvojovaly si nové metody a formy vzdělávání, prohlubovaly si dovednosti z oblasti environmentální výchovy, předmatematické a předčtenářské gramotnosti, zúčastňovaly se webinářů a on-line vzdělávání.
Distančně jsme zvládli i přijímací řízení pro následující školní rok, i když zásadní problém, nemožnost motivovat děti, vidět jejich úsměv (asi by byl ale stejně pod rouškou), předat jim malý dárek, jsme distančně nevyřešili.
Předškolní děti není vhodné cíleně učit a zatěžovat je školskými úkoly, nicméně pedagogové všech tříd navázali kontakt s rodiči dětí a dálkově jim zasílaly inspirativní doporučení pro trávení času v domácím prostředí.
Současné okolnosti nás donutily na čas změnit nejen svůj zaběhlý rytmus, ale i způsob myšlení a z nelehké situace snad vyplynulo i něco pozitivního. My pedagogové často voláme po návratu k původním hodnotám rodiny, a teď tu máme obrovské možnosti, ano, bylo to kruté, radikální, často bolestné, ale upřímně – měli jste kdy takový prostor pro to být se svou rodinou, přečíst tolik knížek, vidět tolik filmů, uvařit tolik dobrot (anglické rohlíky pekli téměř všichni), trávit tolik času na zahrádce...?...život offline může být chvíli docela fajn.
Ale zpět do naší Veselé školky - s ohledem na příznivý vývoj ve smyslu poklesu šíření onemocnění COVID-19 a na postupné celorepublikové rozvolňování nastavených protiepidemiologických opatření jsem po projednání se zřizovatelem, rozhodla o znovuobnovení provozu naší mateřské školy od 25. 05. 2020.
Máme za sebou dlouhé nelehké období, jehož cílem bylo minimalizovat riziko nákazy neznámým neprozkoumaným virem. Stále vycházíme z jen velmi malého množství informací o tomto viru a ze zkušeností s podobnými onemocněními a jejich způsobu šíření. V souladu s doporučením vydaným MŠMT máme vypracován podrobný plán vlastních opatření k obnovenému provozu, která jsou v kontinuitě našich možností, hygienických a bezpečnostních podmínek. Pro obnovení provozu jsme se snažili nastavit rozumné a přiměřené požadavky. V této hygienicky i organizačně náročné situaci máme zájem na tom vytvořit dětem, rodičům i zaměstnancům maximálně bezpečné prostředí a současně si vyzkoušet a nastartovat nový přístup k naší práci před začátkem dalšího školního roku.
Na základě dotazníkového šetření máme od rodičů zpětnou vazbu a víme, že o docházku dětí mají zájem...těšíme se na Vás.

Jiřina Janíková, ředitelka školy

VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍ VZDĚLÁVACÍ ZAHRADY

…informace o zrealizovaném projektu

111Naše mateřská škola soustavně integruje do své činnosti a práce s dětmi environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ve školním vzdělávacím programu máme vymezeno pět bloků zaměřených na EVVO. Zaměření bloků vychází z přirozených potřeb dítěte a ze skutečností dítěti a jeho životu blízkých. Jejich obsah je předškolnímu dítěti vždy srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Vyhovuje věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí. Záměrem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

S ohledem na výše uváděné skutečnosti bylo zřejmé, že vyhledáváme společnosti a donátory, kteří by nám pomohli v naší snaze oblast environmentálního vzdělávání rozšířit a zkvalitnit. Koncem roku 2017 byl vypsán dotační titul Ministerstva životního prostředí - Státního fondu životního prostředí podle podmínek Národního programu Životní prostředí prioritní oblast Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Po konzultaci se zřizovatelem školy, s jeho souhlasem a finanční podporou jsme začali připravovat podklady pro podání Žádosti o podporu. Nechali jsme si vypracovat architektonickou studii, která nabízela návrh řešení zahrady za podmínek uvedených ve výzvě MŽP. Název projektu byl Vybudování přírodní vzdělávací zahrady, postupem času jsme však více užívali pracovní název Vodní sopka.

222 copyPředkládaný projekt se týkal revitalizace zahrady a vytvoření přírodní zahrady pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí. Cílem projektu bylo vytvoření multifunkčního prostoru koncipovaného pro environmentální vzdělávání a podporujícího kreativní hry dětí. Přírodní zahrada se tedy měla stát prostorem s neomezenými možnostmi vzdělávání a nabývání nových poznatků v kontaktu s přirozeným prostředím a podporou přirozených pohybových aktivit. Realizací projektu tedy mělo vzniknout kvalitní, podnětné a atraktivní zázemí pro aktivní pobyt dětí na čerstvém vzduchu v přírodním a přirozeném prostředí. Realizace projektu měla rovněž škole napomoci k naplňování výše uvedených cílů v rámci daného environmentálního vzdělávacího programu.

Počátkem roku 2018 jsme podali Žádost o podporu, v červenci t.r. nám bylo zasláno Rozhodnutí o poskytnutí podpory formou dotace a následovalo Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Jako nejvhodnější dodavatel této veřejné zakázky malého rozsahu byl vybrán uchazeč - Hřiště 8D s.r.o.

 

Ještě před zadáním zpracování studie probíhala mezi zaměstnanci i rodiči velká diskuse, jakým směrem by se mělo zefektivnit a zatraktivnit stávající prostředí školní zahrady. Z navržených okruhů variant se na první místo dostalo řešení, které nabízelo realizaci vodních prvků.

 

Zahrada, jejíž součástí je několik vzrostlých stromů, poskytujících příjemný stín a v neposlední řadě i úkryt drobným živočichům, byla v té době situována v rovině bez výraznějších terénních modelací. Plocha byla tvořena především rozsáhlým travnatým porostem.

V rámci realizace projektu přeměny zahrady na výukovou a přírodě blízkou byl předem připraven kopeček pro zamýšlené didaktické prvky.

Stávající nevyužívaný a nevyhovující bazén byl před zahájením realizace projektu odstraněn.

 

3333Celková koncepce a idea navržené výukové zahrady je založena na poznávání vody, vlastností přírodnin a přírody jako takové. Středobodem navrženého naučného kopečku je pumpa zásobující náhorní jezírko vodou. Z jezírka, kde se mohou napájet ptáci a motýli nebo zdržovat drobní vlhkomilní živočichové, které mohou děti pozorovat, se voda přelévá do korýtek se stavidly a mlýnky, které učí děti vodnímu hospodářství a názorně ukazují, jak fungují přehrady a ekologické, vodou poháněné, mlýny.  

Kopeček je přírodními kládami rozdělen do několika sekcí s různým programem. Jedním z ukázkových prvků je mlžná brána dodávající vzduchu chuť a vůni vody, chladící povrch země i vzduch samotný – ukazuje dětem důležitost vody v krajině, dále trnové počitadlo z přírodnin, sedací lana, palisády a kládová sedací socha ve tvaru hada. V jedné části je navržena venkovní učebna, kde mohou děti sedět v kopci jako v přirozeném amfiteátru. Dalším přírodním světem je krtčí nora v terénní modelaci, písčitá plocha s razítky stop zvířat a v neposlední řadě vahadlová váha, kde si děti mohou udělat představu o tíze a objemu různých přírodních materiálů.  

V okolí kopečku jsou k pozorování rozmístěna krmítka a budky pro ptáčky.

Celkový dojem zahrady tak je obohacen o různorodý program, který učí děti poznávat přírodní svět kolem sebe, chápat souvislosti mezi krajinotvornými jevy a počasím, zároveň respektu jeden ke druhému a týmové práci při řešení kreativních ekologicky-vzdělávacích úkolů.

 

Hlavním konstrukčním materiálem je akátové dřevo opracované specifickým ořezem. Kůly jsou upraveny povrchově - truhlářsko-umělecky, do nepravidelných tvarů průřezů. Kovové části a komponenty jsou z nerezové oceli.

 

Zrealizovaný projekt poskytne pedagogickým pracovníkům školky kvalitní a podnětné zázemí pro práci s dětmi, pobyt v environmentální zahradě se vzdělávacími prvky bude podporovat kladný vztah dětí k přírodě, motivovat je k ochraně přírody a zábavnou a zážitkovou formou jim zprostředkovávat znalosti z oblasti přírody a životního prostředí.

 

Celkové náklady na projekt: 653 103,- Kč

Investiční dotace SFŽP: 405 689,- Kč

Vlastní zdroje: 247 414,- Kč

 

Výstřižek copy

 

 

 

Jiřina Janíková, ředitelka školy

NA TENKÉM LEDU

…asi taková byla naše představa (a současně spíše obava) v říjnu loňského roku, kdy jsme zahájili realizaci aktivity Školka bruslení, jejímž záměrem bylo přivést děti k aktivnímu pohybu. O metodice bruslení jsme nevěděli zcela nic, jisté bylo jen to, že vše se bude odvíjet od fyzické zdatnosti dětí a nutná bude individuální práce. Pozitivní komunikace s vedoucím trenérem mládeže ing.Otou Budínem naše obavy sice rozptylovala, leč „na tenkém ledu“ jsme stáli ještě několik prvních lekcí. O umění bruslení se nedalo hovořit vůbec, technika hrubo pokulhávala, děti více na ledu ležely, než bruslily, s hrazdičkami jezdili téměř všichni. Nečekali jsme zázraky, ale zpočátku si svaly více než děti protahovali trenéři a paní učitelky. Zkrátka, učili jsme se hlavně padat…je to asi stejné jako na lyžích, naučit se správně padat je velice žádoucí, koneckonců zažije se spousta legrace a děti z pádů ztrácí strach. Nelehké začátky, kdy některé děti poprvé přicházely do kontaktu s kluzkou ledovou plochou, se však pomalu vytrácely, obavy a nepříjemné pocity se měnily v radost a úspěchy, šikovnější děti si začaly jízdu na ledě užívat.

V pozici učitelky, která ze šatny připravené děti přivede trenérům na led jsem se ocitla během celkové doby kursu jedenkrát. A tak s velkou pokorou děkuji všem, kteří s dětmi výcvik absolvovali. Za dobu mé jednorázové asistence dětem v hokejové kabině jsem stačila obléct jedno a třičtvrtě dítěte …a to navíc u jedné holčičky jsem měla problém, kam schovat pod helmu velký bambol od čepice. Výběr oblečení, které dítěti umožní volný pohyb, většina rodičů zvládlo, ale pak už jsme na řadě my učitelky, v konkrétním případě já…vybrat dítěti z hromady bruslí tu správnou velikost není jednoduché, musí dětem perfektně padnout, pevně sedět v patě i kotnících, a pozor na prstíky, měly by být volnější, a přistupujeme ke šněrování – trochu mi překáží vyztužený jazyk, pozor, ve špičce příliš neutahovat, nárt utáhnout, nahoře opět volněji. OK, brusle máme, přistoupíme ke chráničům loktů, kolen a holení …vyfiltrovat, co patří kam, jsem zvládla vcelku rychle, ale ono se řekne „dát sbohem rozbitým kolenům a loktům“, ale chyba lávky, opět ta volba správné velikosti, no tak snad je to v pořádku. Přichází fáze poslední „bez helmy ani krok“, ve velikostech se opět ztrácím, vědoma si však faktu, že helma má poskytovat maximální ochranu před všemi typy možných úrazů vrhám se do obrovské hokejové brašny plné helem, vybírám jednu a zkouším, bez rady a pomoci zkušenějších kolegyň bych to nedala. Problém se zapnutím raději přenechám zručnějším, jen zkontroluji, zda spodní část helmy je přesně pod bradičkou, zda je helma opravdu upevněna. Nasadíme rukavice, pozor, ty pevné a nepromokavé jsou na led, ty co zbyly, budou asi na cestu.

S vědomím toho, že budou děti občas potřebovat převázat brusle, vyměnit rukavice, jít se vyčůrat, asi stokrát zvednout z ledu, přetlumočit, co po dětech trenér požaduje, předávám děti mladým pí.učitelkám a zchvácená usedám na „střídačku“. Jsem fanynka Komety, odteď ale asi ještě větší. Před necelými dvaceti roky jsem se svým synem absolvovala jako divačka hokejové utkání bítešských borců (tehdy hrajících v třetí nejvyšší hokejové soutěži v ČR), s kým jsme hráli netuším, jen mi dodnes znějí v hlavě slova synova kamaráda na adresu sudího „rozhodčí, to nejsou šachy, hokej, to je tvrdá hra !“…a konečně po dvaceti létech mu rozumím…a to jsme na úplném začátku.  

 

Upřímně a s pokorou děkuji trenérům za jejich trpělivost a motivaci k pohybu. Děkuji svým kolegyním za totéž a ještě za něco navíc. Děkuji rodičům a prarodičům dětí za jejich pomoc při oblékání a svlékání dětí, za to, že dokázali na děti od mantinelů nevolat a netrénovat je na dálku. Děkuji vedení města Velké Bíteše za to, že nám hradilo pronájem ledové plochy a v neposlední řadě děkuji hokejovému klubu HC Spartak za zakoupení dětských přileb a chráničů na lední bruslení a za to, že trenéry za jejich snahu finančně odměnil. A Vám, milí, čtenáři, děkuji, že jste dočetli až do konce příběh naší tříměsíční „Školky bruslení“…za již necelý rok se snad opět na bítešském ledu setkáme. Vložená investice, čas i invence všech zúčastněných se vyplatila. Cíl, vzbudit v dětech zájem o bruslení, byl u většiny dětí naplněn. A bude pouze na jejich rodičích, zda budou v dalších bruslařských sportech pokračovat. A jak jsem ve Zpravodaji psala minule – budeme zase blíž možnému začlenění do „žlutomodrému týmu“ našeho města.

 

Jiřina Janíková

 

NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU 2019

DSCN6067Skupina dětí folklorního souboru Bítešánek se v sobotu 30. 11. 2019 zúčastnila již tradičního folklorního pořadu Na bítešském jarmarku. Letos se představila s pásmem „Jsem já řemesníček“. Dějovou linku pásma  tvořil příběh mladé dívenky, která se toužila vdát. Ale vybrat si toho pravého... to není jen tak! Chlapci je jí podbízeli, chlubili se svým řemeslnickým uměním. Představili se mlynáři, řezníci, ševci, muzikanti a nakonec se objevil krásný mladý kominíček, který, kromě svého řemeslnického „umu“ a zručnosti, přinesl i fůru štěstí.

 

 

PRVNÍ POMOC

20191128 094349První pomoc, základní věc, která může zachránit i život. Je brzy se s ní začít seznamovat už ve školce? My si myslíme, že ne! Proto jsme do naší Mateřské školy U Stadionu pozvaly zdravotní sestru z brněnské nemocnice paní Janu Dvořáčkovou. Návodnými otázkami dovedla děti k tomu, co by měly dělat, když někdo omdlí, bolí ho končetina nebo začne hořet. Děti si zopakovaly čísla, na která mají volat a hlavně, co do telefonu říct. Hravou formou si vyzkoušely obvazování zlomeniny nohy, ruky a jak dostat člověka do stabilizované polohy. Že si děti nově osvojené poznatky vzaly za své, se promítlo v následných dnech v jejich hře, do které nově získané dovednosti implementovaly.

 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM

IMG 6107Za informacemi o vesmíru již nemusíme cestovat do planetária. V úterý 10. prosince k nám do mateřské školy přijelo mobilní Planetárium Morava s příběhem „O Červené Karkulce‘‘. Děti se seznámily s dějem známé pohádky, která byla propojená s ročními obdobími, se světovými stranami, souhvězdími, hvězdou Polárkou a zvířaty. Děti s Červenou Karkulkou cestovaly v čase do období dinosaurů, do doby kamenné, železné a do starověkého Egypta. Nakonec se vydaly cestovat s Karkulkou po Sluneční soustavě.

ŠKOLKA BRUSLENÍ

IMG 5168Koncem loňského školního roku nás oslovil vedoucí trenér mládeže v bítešském hokejovém klubu p.Oto Budín s nabídkou pravidelného bruslení pro předškolní děti. Záměrem aktivity je pořádání tzv. „školky bruslení“ s naplněním hlavního cíle tohoto projektu a to rozpohybovat malé děti, naučit je základům bruslení, vzbudit u nich kladný vztah ke sportu a k lednímu hokeji a především přilákat děti k pravidelnému sportování. Základní představa trenéra HC Spartak Velká Bíteš p.Budína od l6.10. t.r. získává reálnou podobu. Po zajištění výstroje dětí hokejovým klubem HC Spartak (brusle, helma, chrániče kolen a loktů) tedy byla 16. října 2019 Školka bruslení zahájena. Výuku si vedou a organizují tři zkušení trenéři, na ledě jsou však dětem k dispozici a k podání ochranné ruky vždy i dvě pí. učitelky. V odborných statích o bruslení jsem se dočetla, že „bruslení je jeden z nejvhodnějších druhů tělesného pohybu pro mládež, posiluje svaly celého těla, zejména nohou, hýždí, boků a zad, dále napomáhá správné koordinaci pohybů a udržování rovnováhy a stability celého těla. Napomáhá také hubnutí, posiluje kardiovaskulární, dýchací a imunitní systém a je velmi příjemnou relaxací, zábavou i odpočinkem. Rozvíjí nervosvalovou koordinaci, protože k úspěšnému provedení bruslařského prvku je potřeba jemná a citlivá souhra vědomých, ale skoro neznatelných pohybů v oblasti motorického svalstva celého těla“.

Velká část dětí bude stát na bruslích poprvé, a proto je důležité je učit „věřit si, nervozita a nejistota zvyšují riziko pádu. Vše v naší školce probíhá v duchu „učení hrou“ a tak chceme, aby i bruslení děti především bavilo a těšily se na něj.

Kurs Školky bruslení pro naši Veselou školku má 10 lekcí, probíhá na zimním stadionu každou středu pro 2 skupiny dětí.

Věříme, že děti nejen zvládnou základní bruslařské dovednosti, ale rozvojem samostatnosti a sebedůvěry v sebe sama a kolektiv se v budoucnu budou moci hladce začlenit do „žlutomodrého týmu“ našeho města.

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou