Červená třída

V Červené třídě máme zapsáno 23 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho 15 kluků a 8 holčiček.

Z celkového počtu dětí ve třídě máme 4 nově přijaté, které se poprvé ocitnou v jiném prostředí bez mámy a táty. Našim záměrem je uspokojovat individuální potřeby a zájmy dětí, vychovávat samostatné, sebevědomé a tvořivé děti v prostředí přátelství a důvěry. Do ZŠ se bude připravovat 8 dětí (z toho 1 s OŠD).

Třídu máme rozčleněnou do několika hracích koutů a to: Ateliér, Kostičkárna, Čtenářský kout, Hudební koutek, Koutek objevů a pokusů, Kout námětových her, Dramatický kout, Kout manipulačních a stolních her.

Název třídního projektu: „Objevujeme svět s beruškou“

V Červené třídě bude po celý rok děti provázet beruška, která děti seznámí se všemi integrovanými bloky (Člověk, Příroda, Tradice, Svět kolem nás). Všichni se společně vydáme na cestu a budeme objevovat svět. Beruška nám pokaždé přiblíží, jaké téma nás čeká. Jednotlivá témata budou motivací pro všechny oblasti rozvoje dítěte. Témata budou dětem představena jak ve hře, výtvarných i hudebních činnostech, ale také literárně, v experimentech, pracovních dovednostech, řečovém projevu apod. Naším cílem je vždy zařazovat do řízených činností i aktivity, které vyplynou ze situace či od dětí. Tematické okruhy zařazujeme dle konkrétních situací.

Obsah projektu:

Při tvorbě TVP vycházíme ze ŠVP „Veselá školka“. TVP odpovídá potřebám, možnostem a zkušenostem dětí v Červené třídě.  Naším záměrem je všestranný rozvoj dětí, jejich schopnosti učení a získání osobní samostatnosti. Předáváme dětem informace, které si děti mohou propojit se skutečným životem. Pracujeme s motivujícím prostředím a snažíme se používat spíše kladné hodnocení. Chceme se zaměřit na maximální prožitek dětí při objevování nového. Obsahová náplň ŠVP je rozdělena do čtyř integrovaných bloků. V týdnu jsou pro děti také připravené činnosti v centrech aktivit, které se vztahují k tématu. Činnosti jsou připravovány tak, aby byly děti ve všech oblastech postupně, cílevědomě a plánovaně rozvíjeny. Součástí TVP je průběžné vyhodnocování dle kritérií daných ŠVP.

CT1

CT2CT3Cíl projektu:

 • Umožnit co nejsnadnější adaptaci na prostředí s novými kamarády a novými učitelkami
 • Hravou formou vytvořit u dětí pocit bezpečí, jistoty
 • Co nejlépe připravit předškolní děti na snadný vstup do ZŠ
 • Všestranně rozvíjet děti, jejich hygienické  návyky, rozvíjet učení a osvojovat si společenské a kulturní hodnoty
 • Klást důraz  na přátelství, co nám přátelé dávají a co dáváme my jim, co máme společného a jak se k sobě máme vhodně chovat
 • Rozšířit povědomí dětí o širším okolí, kde žije
 • Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také ničit a poškozovat
 • Přijímat pozitivní ocenění, ale také i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním
 • Naučit se druhého respektovat a tolerovat
 • Umět odložit svá přání na později
 • Uvědomit si, že vše má svoji hodnotu, přistupovat ke všemu s respektem
 • Pochopit, že není vše samozřejmostí 


Třídní učitelky:

 • Bc. Dominika Svobodová
 • Božena Burešová
 • Bc. Hana Wünsch

Asistent pedagoga:

 • Michaela Štěpánková