Červená třída

V Červené třídě máme zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 7 let, z toho 11 kluků a 14 holčiček.

Z celkového počtu dětí ve třídě máme 2 nově přijaté, které se poprvé ocitnou v jiném prostředí bez mámy a táty. Našim záměrem je uspokojovat individuální potřeby a zájmy dětí, vychovávat samostatné, sebevědomé a tvořivé děti v prostředí přátelství a důvěry. Do ZŠ se bude připravovat 12 dětí.

Třídu máme rozčleněnou do několika hracích koutů a to: ateliér, kostičkárna, čtenářský kout, hudební koutek, koutek objevů a pokusů, kout námětových her, dramatický kout, kout manipulačních a stolních her.

Název třídního projektu: „Objevujeme svět s beruškou“

V Červené třídě bude po celý rok děti provázet beruška, která děti seznámí se všemi integrovanými bloky (Čas seznamování, Čas těšení, Čas zimního dovádění, Čas probouzení, Čas oslavování a Čas odpočinku). Všichni se společně vydáme na cestu a budeme objevovat svět. Beruška nám v každém ročním období přiblíží témata daných ročních období.  Jednotlivá témata budou motivací pro všechny oblasti rozvoje dítěte. Témata budou dětem představena jak ve hře, výtvarných i hudebních činnostech, ale také literárně, v experimentech, pracovních dovednostech, řečovém projevu apod. Našim cílem je vždy zařazovat do řízených činností i spontánní situace vzniklé dětmi. Tematické okruhy je možné měnit dle konkrétních situací.

Obsah projektu:

Při tvorbě TVP vycházíme ze ŠVP „Veselá školka“. TVP odpovídá potřebám, možnostem a zkušenostem dětí v Červené třídě.  Naším záměrem je všestranný rozvoj dítěte, jeho schopnosti učení a získání osobní samostatnosti. Předáváme dětem informace, které si děti mohou propojit se skutečným životem. Pracujeme s motivujícím prostředím a snažíme se používat spíše kladné hodnocení. Chceme se zaměřit na maximální prožitek dětí při objevování nového. Obsahová náplň ŠVP je rozdělena do šesti integrovaných bloků. Každý blok trvá 2 měsíce a je sestaven z dalších podtémat. Každé podtéma zahrnuje všech pět oblastí předškolního vzdělávání. Podtémata lze aktuálně měnit a doplňovat. Každý den jsou pro děti připravené činnosti v jednotlivých koutech, které se vztahují k tématu, o kterém si právě povídáme. Činnosti jsou připravovány tak, aby byly děti ve všech oblastech postupně, cílevědomě a plánovaně rozvíjeny. Součástí TVP je průběžné vyhodnocování dle kritérií daných ŠVP.

IMG-2258

IMG-2260

IMG-2257


Cíl projektu:

 • Umožnit co nejsnadnější adaptaci na prostředí s novými kamarády a novými učitelkami
 • Hravou formou vytvořit u dětí pocit bezpečí, jistoty
 • Co nejlépe připravit předškolní děti na snadný vstup do ZŠ
 • Všestranný rozvoj dětí, rozvoj hygienických návyků, rozvoj učení a osvojování si společenských a kulturních hodnot
 • Důraz je kladen na přátelství, co nám přátelé dávají a co dáváme my jim, co máme společného a jak se k sobě máme vhodně chovat
 • Rozšíření povědomí dítěte o širším okolí, kde žije
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také ničit a poškozovat
 • Přijímat pozitivní ocenění, ale také i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním
 • Naučit se druhého respektovat a tolerovat
 • Umět odložit svá přání na později
 • Uvědomění si, že vše má svoji hodnotu, přistupovat ke všemu s respektem
 • Pochopit, že není vše samozřejmostí 

Třídní učitelky:

 • Bc. Dominika Svobodová
 • Bc. Hana Wünsch
 • Gabriela Püšpöky
 • Aneta Neklapilová (mateřská dovolená)

Asistent pedagoga:

 • Jitka Oplatková