Žlutá třída

 Ve Žluté třídě je zapsáno 22 dětí, z toho 12 chlapců a 10 děvčat. V letošním školním roce se budou všechny děti (z toho 5 s OŠD) připravovat na vstup do základní školy (povinné předškolní vzdělávání). 

Název třídního projektu: „Poletíme do světa s včelkou Ájou" 

Klíčovou roli ve Žluté třídě hraje vytvoření podnětného prostředí, zejména rozdělení třídy do herních koutů, určené pro práci s dětmi v malých skupinkách v počtu 2 – 6 dětí. Rozčlenění prostoru ve třídě na kouty není bezdůvodné - splňují podmínky pro integrované učení. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Děti si samostatně vybírají, v kterém koutku budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu - setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

ZT1

ZT2

ZT3
 


Cílem třídního projektu je, abychom umožnili dětem poznávat, že všechny jevy a věci jsou navzájem propojeny a tvoří celek. Při tematickém plánování a přípravě dlouhodobých projektů pro celou skupinu dětí je dbáno na to, aby hry a činnosti obsahovaly rozvoj všech vzdělávacích oblastí, naplňovaly podmínky individuálního i skupinového vzdělávání ve vyváženosti spontánních i řízených činností. 


Třídní učitelky: 

  • Martina Forejtová 

Asistent pedagoga:

  • Tereza Borkovcová