Den ve Veselé školce

IMG-3323Denní režim je volný a je přizpůsobován okolnostem i různým změnám podmínek (např. návštěva divadla). Během všech činností po celý den jsou zařazovány pohybové aktivity a logopedická péče. Obsah výchovné práce může být kdykoli aktuálně změněn podle nově vzniklé situace.

Děti jsou stále vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, podle kterých funguje náš malý kolektiv a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Snažíme se uplatňovat tzv. svobodu v řádu, to znamená, že děti jsou respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých mantinelů, se kterými jsou všichni seznámeni (děti, rodiče, zaměstnanci školky).

Během pobytu dětí v mateřské škole je naplňován hlavní smysl předškolního zařízení a to úspěšná socializace dítěte, zvyknout si na krátké odloučení od rodiny, žít v kolektivu vrstevníků, umět se prosadit i přizpůsobit.

Den ve Veselé školce začíná již v 6:00 hodin ráno.

 

6:00 až 8:30

Děti se scházejí od 6:00  jedné třídě - Zelená třída. V 7:00 se rozchází do svých kmenových tříd. Dle vlastní volby vyberou činnost, o kterou mají zájem a hračku či pomůcku, kterou ke hře potřebují. Výběr je obohacen nabídkou činností a tvořivých aktivit, které pro děti připraví učitelka. Vychází přitom z přirozených situací, zájmu a zážitků dětí. 

 

8:30 až 9:30 

Nastává příležitost ke společnému setkání, přivítání a informace o tom, co dnes děti ve školce čeká a co by chtěly dělat.  V čase mezi 8:30 a 9:00 se jdou děti společně nasvačit. V souladu se stravovacími a hygienickými normami ( dodržování stanovených teplotních norem ) probíhá společně formou švédských ministolů ranní svačinka. Tato forma spočívá v tom, že se všechny součásti ranní svačinky vyloží na jeden velký stůl, odkud si každé dítě bere, na co má zrovna chuť. Tento způsob zaručuje, že každé dítě bude spokojeno, současně však nenásilně vedeno k tomu, že si musí z nabídky vybrat, respektuje množství jídla, jež si dítě vybere, ale vést k dojídání.

Vzdělávání dětí probíhá ve všech činnostech v průběhu celého dne, ale po svačince nastává čas, kdy je snaha naučit děti něčemu novému  nejintenzívnější, kdy jsou v činnostech s dětmi naplňovány cíle předškolního vzdělávání v konkrétní podobě.

Ve všech třídách je vytvořeno podnětné prostředí, prostor v nich je rozčleněn do herních koutů, určených pro práci s dětmi v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Rozčlenění prostoru ve třídě na kouty není bezdůvodné - splňuje podmínky pro integrované (celostní) učení. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Děti si samostatně vybírají, v kterém koutku budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu - setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Cílem je, aby se tyto kouty staly dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

 

9:30 až 11:30

Téma, kterým se děti zabývají, se odráží i v pobytu venku, kdy lze mnohé poznatky nabyté ve třídě ověřit v praxi. V době od 9:30 do 11:30 hodin se děti společně vypraví do ulic města, na hřiště, do přírody – do lesa či k rybníku, nebo si hrají na školní zahradě. Učitelky citlivě volí místo a délku pobytu venku vzhledem k aktuálním podmínkám počasí a snaží se vyváženě střídat všechny možnosti, které se nabízí.

 

11:30 až 12:20

Po vycházce je doba oběda – 11:30 až 12:20 hodin. Děti se učí kulturnímu chování u stolu. Mají možnost volby množství jídla, ale pak jsou nenásilně vedeny k dojídání – všechno jídlo je zdravé a potřebné. Děti mají na jídlo dostatek času, jsou vedeny k samostatnosti a k dodržování obecně uznávaného postupu při stolování.

 

12:20 až 14:00

Po obědě nastává doba odpočinku – 12:20 až 13:30 hodin. Všechny děti ulehnou na lůžko, ale respektujeme dobu trvání a individuální potřebu spánku ( postupné buzení dětí). Před spánkem je prostor pro četbu z knížky, při odpočinku pak hraje dětem tichá hudba, starší i reprodukované pohádky. Děti s nižší potřebou spánku také dříve vstávají a mohou se věnovat klidným aktivitám u stolečku, prostor pro realizaci dílčích projektů.

 

Od 14:00 do 16:30  

Děti mají odpolední svačinu , která není organizována společně - je průběžná, probíhá spontánně dle délky odpočinku dětí a chuti k jídlu. Po ní se mohou věnovat svým oblíbeným hrám nebo dokončit započatou činnost z průběhu dne. V této době je také prostor na bližší individuální kontakt s dítětem i jejich rodiči. Při odpoledních hrách mají rodiče možnost pobýt s dětmi ve třídě, popř. si promluvit s učitelkou.

Od 15:30 se děti opět schází v jedné třídě - Zelená třída, odkud se postupně nejpozději do 16:30 rozcházejí domů.