Den ve Veselé školce

IMG-3323Denní režim je volný a je přizpůsobován okolnostem i různým změnám podmínek (např. návštěva divadla). Během všech činností po celý den jsou zařazovány pohybové aktivity a logopedická péče. Obsah výchovné práce může být kdykoli aktuálně změněn podle nově vzniklé situace.

Děti jsou stále vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, podle kterých funguje náš malý kolektiv a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Snažíme se uplatňovat tzv. svobodu v řádu, to znamená, že děti jsou respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých mantinelů, se kterými jsou všichni seznámeni (děti, rodiče, zaměstnanci školky).

Během pobytu dětí v mateřské škole je naplňován hlavní smysl předškolního zařízení a to úspěšná socializace dítěte, zvyknout si na krátké odloučení od rodiny, žít v kolektivu vrstevníků, umět se prosadit i přizpůsobit.

Den ve Veselé školce začíná již v 6:00 hodin ráno.

 

6:00 až 8:30

Děti se scházejí od 6:00  jedné třídě - Zelená třída. V 7:00 se rozchází do svých kmenových tříd. Dle vlastní volby vyberou činnost, o kterou mají zájem a hračku či pomůcku, kterou ke hře potřebují. Výběr je obohacen nabídkou činností a tvořivých aktivit, které pro děti připraví učitelka. Vychází přitom z přirozených situací, zájmu a zážitků dětí. 

 

8:30 až 9:30 

Nastává příležitost ke společnému setkání, přivítání a informace o tom, co dnes děti ve školce čeká a co by chtěly dělat.  V čase mezi 8:30 a 9:00 se jdou děti společně nasvačit. V souladu se stravovacími a hygienickými normami ( dodržování stanovených teplotních norem ) probíhá společně formou švédských ministolů ranní svačinka. Tato forma spočívá v tom, že se všechny součásti ranní svačinky vyloží na jeden velký stůl, odkud si každé dítě bere sobě vhodnou velikost porce. Tento způsob zaručuje, že každé dítě bude spokojeno, současně však nenásilně vedeno k tomu, že si musí z nabídky vybrat, respektuje množství jídla, jež si dítě vybere, ale vést k dojídání.

Vzdělávání dětí probíhá ve všech činnostech v průběhu celého dne, ale po svačince nastává čas, kdy je snaha naučit děti něčemu novému  nejintenzívnější, kdy jsou v činnostech s dětmi naplňovány cíle předškolního vzdělávání v konkrétní podobě.

Ve všech třídách je vytvořeno podnětné prostředí, prostor v nich je rozčleněn do herních koutů, určených pro práci s dětmi v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Rozčlenění prostoru ve třídě na kouty není bezdůvodné - splňuje podmínky pro integrované (celostní) učení. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Děti si samostatně vybírají, v kterém koutku budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu - setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Cílem je, aby se tyto kouty staly dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

 

9:30 až 11:30

Téma, kterým se děti zabývají, se odráží i v pobytu venku, kdy lze mnohé poznatky nabyté ve třídě ověřit v praxi. V době od 9:30 do 11:30 hodin se děti společně vypraví do ulic města, na hřiště, do přírody – do lesa či k rybníku, nebo si hrají na školní zahradě. Učitelky citlivě volí místo a délku pobytu venku vzhledem k aktuálním podmínkám počasí a snaží se vyváženě střídat všechny možnosti, které se nabízí.

 

11:30 až 12:20

Po vycházce je doba oběda – 11:30 až 12:20 hodin. Děti se učí kulturnímu chování u stolu. Mají možnost volby množství jídla, ale pak jsou nenásilně vedeny k dojídání – všechno jídlo je zdravé a potřebné. Děti mají na jídlo dostatek času, jsou vedeny k samostatnosti a k dodržování obecně uznávaného postupu při stolování.

 

12:20 až 14:00

Po obědě nastává doba odpočinku – 12:20 až 13:30 hodin. Všechny děti ulehnou na lůžko, ale respektujeme dobu trvání a individuální potřebu spánku ( postupné buzení dětí). Před spánkem je prostor pro četbu z knížky, při odpočinku pak hraje dětem tichá hudba, starší i reprodukované pohádky. Děti s nižší potřebou spánku také dříve vstávají a mohou se věnovat klidným aktivitám u stolečku, prostor pro realizaci dílčích projektů.

 

Od 14:00 do 16:30  

Děti mají odpolední svačinu , která není organizována společně - je průběžná, probíhá spontánně dle délky odpočinku dětí a chuti k jídlu. Po ní se mohou věnovat svým oblíbeným hrám nebo dokončit započatou činnost z průběhu dne. V této době je také prostor na bližší individuální kontakt s dítětem i jejich rodiči. Při odpoledních hrách mají rodiče možnost pobýt s dětmi ve třídě, popř. si promluvit s učitelkou.

Od 15:30 se děti opět schází v jedné třídě - Zelená třída, odkud se postupně nejpozději do 16:30 rozcházejí domů.