Zápis dětí do mateřské školy

Snimek-obrazovky-2022-05-03-101439

DETAILNÍ INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

na školní rok 2022/2023

Termín: středa 11.května 2022

 Doba: od 8.00 do 16.00 hodin

 Místo: ředitelna mateřské školy

V uvedeném termínu proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání jak dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tak dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání 

Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Přednostně budou přijímány děti tříleté a starší (tj. děti narozené do 31. 8. 2019), pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy Město Velká Bíteš v obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy. Konkrétní spádové obvody naší mateřské školy jsou zveřejněny na webových stránkách https://www.msbites.cz/dokumenty v sekci - Přijímací řízení na školní rok 2022/2023. K docházce je možné zvolit i jinou mateřskou školu než spádovou, v případě povinného předškolního vzdělávání lze zvolit i jiný způsob plnění předškolního vzdělávání. Ke vzdělávání se přijímají děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Jestliže žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole žadatel (dítě), pro kterého předškolní vzdělávání není povinné, je nadále povinnou náležitostí žádosti doložení toho, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, resp. že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

 O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně podmínek si stanovuje ředitelka každé MŠ samostatně v souladu s platnou legislativou, s ohledem na konkrétní podmínky školy a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění.

 Kriteria jsou rovněž zveřejněna na webových stránkách školy.


Elekronický předzápis

V letošním školním roce opět nabízíme zákonným zástupcům pro zjednodušení a urychlení celého procesu Zápisu tzv. Elekronický předzápis, který umožní před termínem řádného zápisu z pohodlí domova vyplnit elektronickou žádost a tím bude dítě „předzapsáno“ do mateřské školy. Údaje z této žádosti budou odeslány do účtu vybrané mateřské školy. Zákonní zástupci si vyplněnou žádost vytisknou a navštíví lékaře ohledně potvrzení. V den řádného Zápisu se se žádostí dostaví do mateřské školy, popřípadě ji jiným možným bezkontaktním způsobem škole doručí (do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, vhozením žádosti do poštovní schránky umístěné na vstupní bráně). Tím, že škola bude mít již potřebné údaje k dispozici, celý proces zápisu dítěte bude zkrácen na minimum.

 Elektronický předzápis bude rodičům umožněn v době od 19.4. do 6.5.2022 na adrese https://elektronickypredzapis.cz.

 Postup, jak elektronický předzápis realizovat, je zveřejněn na webu školy - www.msbites.cz- v sekci Dokumenty - Přijímací řízení na školní rok 2022/2023 – Elektronický předzápis. Fyzicky si lze rovněž v mateřské škole vyzvednout leták s informacemi, jaké kroky pro elektronický předzápis učinit.

 Současně nabízíme zákonným zástupcům dětí možnost zvolit si a zarezervovat čas, kdy se přesně k řádnému Zápisu dostaví (na stejném odkazu jako elektronický předzápis). Systém bude, rovněž jako elektronický předzápis, spuštěn 19.dubna.

 Souběžně s těmito informacemi bude na webu zpřístupněna i další dokumentace týkající se přijímání dětí do mateřské školy

Pokud zákonní zástupci nevyužijí možnosti Elektronického předzápisu, mohou si tiskopis Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání stáhnout na webu školy, vyplnit požadované náležitosti a žádost odevzdat v den řádného Zápisu osobně v mateřské škole, popřípadě i dalšími výše uvedenými dálkovými způsoby. Žádost je rovněž možné si vyzvednout až v den řádného Zápisu v mateřské škole, kde o zařazení dítěte ke vzdělávání zákonní zástupci žádají.

Současně je třeba společně se žádostí předložit rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce nebo doklad o pobytu rezidenta.

Poznámka: doporučujeme upřednostnit osobní účast dětí a jejich zákonných zástupců v den řádného zápisu. Neformální setkání v prostředí mateřské školy i budoucích spolužáků je významnou motivační událostí. Jde zároveň o první moment, kdy lze s rodiči konzultovat přípravu na předškolní vzdělávání i případné speciální vzdělávací potřeby a včas tak doporučit návštěvu školského poradenského zařízení. 

Evidence žádostí

 Zákonný zástupce obdrží při zápisu registrační číslo, pod nímž bude jeho žádost evidována. Tento číselný identifikátor je třeba pečlivě uschovat. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého žadatele. Zákonné opatření souvisí s ochranou osobních údajů, je tedy zajištěna anonymita žadatele (dítěte).

Povinné předškolní vzdělávání

 Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

•na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

 •na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, •na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

 •na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.


Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek a rodičům může být uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. To ovšem neznamená, že by předškolní vzdělávání v případě, kdy je mateřská škola schopna vytvořit odpovídající podmínky, nemohlo dítě s hlubokým mentálním postižením absolvovat.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení v rozsahu 4 souvislých hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy (vzor oznámení bude uveden na webových stránkách obou škol a bližší informace poskytne ředitelka konkrétní školy). Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. 

•vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.


Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Bližší pravidla k plnění povinnosti předškolního vzdělávání jsou stanovena ve školním řádu mateřské školy (např. stanovení začátku rozsahu nepřetržitých 4 hodin vzdělávání, podmínky pro uvolňování dítěte ze vzdělávání, omlouvání jeho neúčasti. V případě individuálního vzdělávání pak stanovení způsobu a termínů ověřování osvojování očekávaných výstupů).

V souvislosti s příchodem ukrajinských dětí na území České republiky byl schválen zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tento zákon upravuje některé právní, organizační i obsahové podmínky spojené se zapojením ukrajinských dětí, kterým je poskytnuta dočasná ochrana, do českého vzdělávacího systému.
S ohledem na právní úpravu vyplývající ze školského zákona (v návaznosti na mezinárodněprávní závazky České republiky) mají ukrajinské děti, kterým je poskytnuta dočasná ochrana, právo na vzdělávání za obdobných podmínek jako občané České republiky.

Pro tyto děti (narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019) bude stanoven další termín zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/23 a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022. Konkrétní termín zápisu v tomto období stanoví mateřská škola po dohodě se zřizovatelem a bude včas zveřejněn. Pokud se jedná o děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude pro ně ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, a je tedy každopádně třeba děti v daném termínu do mateřské školy zapsat.