Vybudování přírodní vzdělávací zahrady

…informace o zrealizovaném projektu

111Naše mateřská škola soustavně integruje do své činnosti a práce s dětmi environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ve školním vzdělávacím programu máme vymezeno pět bloků zaměřených na EVVO. Zaměření bloků vychází z přirozených potřeb dítěte a ze skutečností dítěti a jeho životu blízkých. Jejich obsah je předškolnímu dítěti vždy srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Vyhovuje věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí. Záměrem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

S ohledem na výše uváděné skutečnosti bylo zřejmé, že vyhledáváme společnosti a donátory, kteří by nám pomohli v naší snaze oblast environmentálního vzdělávání rozšířit a zkvalitnit. Koncem roku 2017 byl vypsán dotační titul Ministerstva životního prostředí - Státního fondu životního prostředí podle podmínek Národního programu Životní prostředí prioritní oblast Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Po konzultaci se zřizovatelem školy, s jeho souhlasem a finanční podporou jsme začali připravovat podklady pro podání Žádosti o podporu. Nechali jsme si vypracovat architektonickou studii, která nabízela návrh řešení zahrady za podmínek uvedených ve výzvě MŽP. Název projektu byl Vybudování přírodní vzdělávací zahrady, postupem času jsme však více užívali pracovní název Vodní sopka.

222-copyPředkládaný projekt se týkal revitalizace zahrady a vytvoření přírodní zahrady pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí. Cílem projektu bylo vytvoření multifunkčního prostoru koncipovaného pro environmentální vzdělávání a podporujícího kreativní hry dětí. Přírodní zahrada se tedy měla stát prostorem s neomezenými možnostmi vzdělávání a nabývání nových poznatků v kontaktu s přirozeným prostředím a podporou přirozených pohybových aktivit. Realizací projektu tedy mělo vzniknout kvalitní, podnětné a atraktivní zázemí pro aktivní pobyt dětí na čerstvém vzduchu v přírodním a přirozeném prostředí. Realizace projektu měla rovněž škole napomoci k naplňování výše uvedených cílů v rámci daného environmentálního vzdělávacího programu.

Počátkem roku 2018 jsme podali Žádost o podporu, v červenci t.r. nám bylo zasláno Rozhodnutí o poskytnutí podpory formou dotace a následovalo Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Jako nejvhodnější dodavatel této veřejné zakázky malého rozsahu byl vybrán uchazeč - Hřiště 8D s.r.o.

Ještě před zadáním zpracování studie probíhala mezi zaměstnanci i rodiči velká diskuse, jakým směrem by se mělo zefektivnit a zatraktivnit stávající prostředí školní zahrady. Z navržených okruhů variant se na první místo dostalo řešení, které nabízelo realizaci vodních prvků.

Zahrada, jejíž součástí je několik vzrostlých stromů, poskytujících příjemný stín a v neposlední řadě i úkryt drobným živočichům, byla v té době situována v rovině bez výraznějších terénních modelací. Plocha byla tvořena především rozsáhlým travnatým porostem.

V rámci realizace projektu přeměny zahrady na výukovou a přírodě blízkou byl předem připraven kopeček pro zamýšlené didaktické prvky.

Stávající nevyužívaný a nevyhovující bazén byl před zahájením realizace projektu odstraněn.

3333Celková koncepce a idea navržené výukové zahrady je založena na poznávání vody, vlastností přírodnin a přírody jako takové. Středobodem navrženého naučného kopečku je pumpa zásobující náhorní jezírko vodou. Z jezírka, kde se mohou napájet ptáci a motýli nebo zdržovat drobní vlhkomilní živočichové, které mohou děti pozorovat, se voda přelévá do korýtek se stavidly a mlýnky, které učí děti vodnímu hospodářství a názorně ukazují, jak fungují přehrady a ekologické, vodou poháněné, mlýny.

Kopeček je přírodními kládami rozdělen do několika sekcí s různým programem. Jedním z ukázkových prvků je mlžná brána dodávající vzduchu chuť a vůni vody, chladící povrch země i vzduch samotný – ukazuje dětem důležitost vody v krajině, dále trnové počitadlo z přírodnin, sedací lana, palisády a kládová sedací socha ve tvaru hada. V jedné části je navržena venkovní učebna, kde mohou děti sedět v kopci jako v přirozeném amfiteátru. Dalším přírodním světem je krtčí nora v terénní modelaci, písčitá plocha s razítky stop zvířat a v neposlední řadě vahadlová váha, kde si děti mohou udělat představu o tíze a objemu různých přírodních materiálů.

V okolí kopečku jsou k pozorování rozmístěna krmítka a budky pro ptáčky.

Celkový dojem zahrady tak je obohacen o různorodý program, který učí děti poznávat přírodní svět kolem sebe, chápat souvislosti mezi krajinotvornými jevy a počasím, zároveň respektu jeden ke druhému a týmové práci při řešení kreativních ekologicky-vzdělávacích úkolů.

Hlavním konstrukčním materiálem je akátové dřevo opracované specifickým ořezem. Kůly jsou upraveny povrchově - truhlářsko-umělecky, do nepravidelných tvarů průřezů. Kovové části a komponenty jsou z nerezové oceli.

Zrealizovaný projekt poskytne pedagogickým pracovníkům školky kvalitní a podnětné zázemí pro práci s dětmi, pobyt v environmentální zahradě se vzdělávacími prvky bude podporovat kladný vztah dětí k přírodě, motivovat je k ochraně přírody a zábavnou a zážitkovou formou jim zprostředkovávat znalosti z oblasti přírody a životního prostředí.

Celkové náklady na projekt: 653 103,- Kč

Investiční dotace SFŽP: 405 689,- Kč

Vlastní zdroje: 247 414,- Kč

Vystrizek-copy

Jiřina Janíková, ředitelka školy