VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU


Při kolaudačním řízení v roce 1983, kterým bylo následně umožněno zahájit provoz Mateřské školy U Stadionu, zůstal ve spisu jeden nedostatek, který nebránil řádnému užívání stavby a nebyla tudíž ani stanovena lhůta pro jeho odstranění. Z pohledu tehdejšího stavebního úřadu šlo o záležitost, která neohrožovala bezpečnost a nebyla překážkou v užívání stavby k účelu vymezenému v kolaudačním rozhodnutí. Touto skutečností byla absence venkovního únikového schodiště.

Únikové cesty mateřské školy byly do loňského roku, s ohledem na prostorové řešení stavby, zajištěny pouze komunikacemi uvnitř budovy. Toto řešení zajišťovalo bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem, nebo jinou živelnou událostí, nicméně bylo odborníky doporučeno vybavit budovu přídavnými venkovními únikovými cestami do volného prostranství mimo budovu.

Zpracované požárně bezpečnostní řešení stavby školy doporučilo, aby v případě požáru měly osoby uvnitř možnost opouštět budovu více cestami. Proto bylo navrženo venkovní únikové požární schodiště.

V loňském roce tedy po téměř čtyřiceti létech padlo rozhodnutí nedostatek z kolaudačního rozhodnutí odstranit. Předmětem projektové dokumentace byla realizace čtyř požárních schodišť vedoucích z 1. a 2. nadzemního podlaží. Investorem bylo Město Velká Bíteš, dodavatelem společnost ODT Management s.r.o. Hodnota investice byla 1.893 tis. Kč, z toho činí dotace 1,105 mil. Kč.

Dnes máme tedy instalováno vkusné, pohodlné, bezpečné celokovové schodiště s nášlapy z pororoštů, které umožňují bezpečný pohyb po schodišti. Návrh schodiště respektuje stávající zástavbu, odpovídá dispozičnímu i výtvarnému řešení a splňuje požadavky naše i požárně bezpečnostního řešení stavby.

Děkujeme panu starostovi Ing. Milanu Vlčkovi, potažmo celému vedení města, které projekt podpořilo, Ing. Luboši Havelkovi, referentu odboru investic a rozvoje a všem dalším zaměstnancům městského úřadu, kteří měli s projektem co do činění.

A naše přání nakonec?…i když se jedná o velkou finanční investici, budeme si přát, abychom ji v budoucnu nemuseli využít…a pokud ano, tak pouze k účelům prověrky připravenosti v případě zahoření v objektu školy.

Jiřina Janíková