Spolupracujeme s rodinou

Formy spolupráce s rodinou, tématické okruhy, časový harmonogram:

Dlouhodobá praxe a zkušenosti nám ukázaly, že informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání, jsou důležitým předpokladem komunikace a spolupráce a že vztahy mateřské školy s rodiči dětí ovlivňují výsledek pedagogické práce. Rodiče jsou významnými partnery školy a bez nich by škola nemohla plnit naše náročné cíle a základem spolupráce rodičů a školy je vzájemné informování. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky.


 

Spolupráce rodiny a mateřské školy při vzdělávání dítěte je jednou ze základních podmínek úspěšnosti RVP PV a proto jí věnujeme velkou pozornost. Spolupráce s rodiči vymezuje, že předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu, tedy to, čeho se dítěti z nejrůznějších důvodů v rodině nedostává. Spolupráce funguje na základě partnerství a porozumění.

V současné době se část škol hlásí k projektu Rodiče vítání. Tato značka je zatím přidělována pouze školám a víceletým gymnáziím. Nicméně kritéria stanovaná pro registraci do projektu lze úspěšně použít i pro naši školu. V nadcházejícím období se tedy pokusíme nastavit si smysluplná kriteria a ověřit si, zda bychom v budoucnosti mohli o titul a přidělení značky Rodiče vítání usilovat (pokud ovšem tato značka bude fungovat i v oblasti předškolního vzdělávání, pak budeme připravení a první na startovní čáře).

Pro vyhodnocení a zpětnou vazbu se budeme snažit naplňovat kritéria delší dobu a rovněž naší snahou bude zapojit co nejvíce lidí, kterých se tato oblast týká. Účelem rovněž nebude vyhodnocovat velké množství kritérií, ale zaměříme se spíše než na kvantitu, na kvalitu, na kritéria, která budeme schopni spolehlivě a kvalitně naplňovat. Důležitý bude i úhel pohledu, tedy zda naplňování kritérií vyhodnotí totožně i druhá strana – rodiče dětí. Ostatně to bude smyslem nastavení naší spolupráce. Lze takto snadno odhalit mezery v komunikaci mezi rodiči a školou. I když se snažíme nabízet spoustu aktivit, je možné, že informační servis selhává a pozitivní komunikace pak má mezery. Vyhodnocování lze následně rovněž použít pro sebehodnocení školy, tedy k uvědomění si toho, co škola pro rodiče dělá, popřípadě co by mohla dělat.

Základ dobré spolupráce budeme vytvářet na třech pilířích:

 • Rodiče vnímáme jako partnery pedagogů.
 • Upřednostníme otevřenou komunikaci.
 • Aktivně zapojíme rodiče do chodu školy.

Kritéria k vyhodnocování (+ počáteční stav):

 • Rodiče se dostanou bez problémů do školy – v předem daných časových intervalech používají ke vstupu čipy, mimo toto dané časové rozmezí mohou využít dorozumívací zařízení umístěné u hlavního vstupu do budovy .
 • Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny pedagogy, včetně ředitele – škola kombinuje více možností (elektronickou komunikaci, informační letáky pro rodiče nově nastupujících dětí, aktualizovaný web školy, kontakty na pedagogy předané na vstupních informativních setkáních).
 • Rodiče mají k dispozici informace, co a kdy se ve škole děje – kombinace mnoha způsobů informovanosti rodičů (info v šatnách dětí, na panelu ve vestibulu, plánovací kalendář na aktuální měsíc, písemné individuální pozvánky na konkrétní akce, web školy ...).
 • Rodičům zajišťujeme intimitu při projednávání průběhu a výsledků vzdělávání dětí.
 • S rodiči komunikujeme partnerským způsobem – i v konfliktních situacích se snažíme o oboustranné vzájemné pochopení, o průběh konfrontace důstojně a uspokojivě.
 • Pořádáme školní akce a aktivity v hodinách, které jim umožní se jich zúčastnit.

Formy spolupráce upřednostňované naší školou:

 • Seznámení rodičů s koncepcí výchovně vzdělávací práce, školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro naši MŠ – umožnit rodičům vyjádřit se, zainteresovat je do práce na ŠVP, nabídnout prostor pro připomínkování.
 • Dny otevřených dveří - pravidelně před začátkem školního roku a před zápisem dětí do mateřské školy.
 • Barevná návštěvní odpoledne 1x měsíčně i pro rodiny dětí, které dosud nenavštěvují mateřskou školu.
 • Pobyt s dětmi v MŠ v době adaptace a kdykoli po dohodě s učitelkami – především v odpoledních hodinách v době vyzvedávání dětí – odpolední aktivity.
 • Schůzky s rodiči – před nástupem do školky, počátkem ŠR a operativně kdykoliv.
 • Organizace besed pro rodiče předškolních dětí (a kdykoliv dle aktuální situace a nabídky) před zápisem a odchodem do ZŠ, společně s učitelkami ZŠ a pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny.
 • Společná setkání při akcích – Drakiáda, Vánoce, Den tatínků a dědečků, Den matek, Zahradní slavnost , Akademie.
 • Individuální pohovory s rodiči - dle zájmu rodičů a potřeb pedagogů.
 • Průběžné informace o událostech v MŠ na nástěnkách, Zpravodaji města, Exitu, webu školy.
 • Možnost konzultací problémů, námětů apod. s ředitelkou školy nebo zprostředkování poradenství (PPP, SPC).
 • Logopedické konzultační dny.
 • Náměty a připomínky rodičů formou ankety, popř. použití Schránky na připomínky.
 • Možnost vypůjčení literatury - dětské i odborné.
 • Možnost zapůjčení videotéky.
 • Nabídka zapůjčení fotodokumentace MŠ na CD.
 • Poskytování informací (Z.č.106/1999 Sb.)- směrnice ředitelky.
 • Utajování osobních údajů- směrnice ředitelky.
 • Výstavy prací dětí, rodičů i učitelek.
 • Společné návštěvy divadelních představení.
 • Sponzorství rodičů – Mikuláš, Vánoce, Zahradní slavnost, dovybavení MŠ.
 • Pomoc rodičů při úklidu školní zahrady.
 • Slavnostní rozloučení s MŠ na radnici města.
 • Společné vycházky do přírody děti, rodiče, učitelky - organizované jednotlivými třídami.
 • Den tatínků a dědečků - zapojení T a D do her dětí.
 • www stránky, videodokument MŠ.
 • Nabídky elektronických adres učitelek rodičům (pro individuálnější spolupráci, k vzájemné komunikaci v době uzavření MŠ, k distančnímu vzdělávání apod.").

Poznámka:

Některé z těchto forem spolupráce mohou přinášet počáteční pochyby, nejistotu, nebo nedůvěru, ale věříme, že ve většině případů nakonec dojde k pozitivní reakci, která nám pedagogům dodá chuť do dalších aktivit a rodičům jistotu, že jejich dítě navštěvuje školu, kde je spokojené a oni se o tom mohou přesvědčit.

Důležité však je, aby si rodiče i pedagogové uvědomili, že mateřská škola není jeden svět a rodina druhý, ale že se tyto dva světy navzájem prolínají a tím ovlivňují i úspěšnost při výchově dětí. Uvědoměním si této skutečnosti pak bude vše pro obě strany jednodušší, leč i příjemnější.


Srpen
 • Den otevřených dveří
 • Informativní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

Září


 • Adaptace
 • Informativní schůzky pro rodiče všech dětí
 • Vstupní logopedická depistáž zajišťovaná SPC Březejc, následná celoroční garance logopedické práce
Říjen
 • Drakiáda
 • Barevný návštěvní den v MT
Listopad
 • Společná návštěva divadelního představení – dle cenové relace
 • Barevný návštěvní den v ČT

Prosinec
 • Vánoční setkání

Leden

 

 • Konzultační hodiny - informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 • Informativní schůzka na téma:  Školní zralost
 • Barevný návštěvní den

Únor
 • Masopust – spolupráce při přípravě masek
 • Masopustní rej v maskách – průvod městem
 • Barevný návštěvní den
Březen

 

 • Barevný návštěvní den
 • Den tatínků a dědečků
Duben
 • Akademie.
 • Zápis nanečisto
Květen
 • Informativní schůzka pro rodiče předškolních dětí (ve spolupráci se ZŠ).
 • Zahradní slavnost (+ pasování předškoláků)
 • Návštěvní zahradní den
 • Přijímací řízení do MŠ

Červen
 • Slavnostní stužkování
 • TV Olympiáda - v rámci města