Spolupracujeme s ostatními subjekty a organizacemi

Spolupráce se zřizovatelem:

Na různých vzdělávacích seminářích a pracovních setkáních – tedy v odborných kruzích často slýchávám, že ředitelé škol a zřizovatelé jsou si tak vzdáleni, že se nemohou nikdy pochopit. Za svou kariérní cestu ředitele školy jsem zažila čtyři starosty a tedy čtyři zastupitelské sbory a mohu říci, že tvrzení není pravdivé. Pochopit se mohou a mohou i vytvořit perfektní tým, jenž sleduje společné cíle. Musí ale chtít, musí spolu umět komunikovat, musí si umět naslouchat a musí najít společně shodu. Snahou obou musí být budovat pro děti takové prostředí, které umožní získávat kvalitní výchovu a vzdělávání. Ve Velké Bíteši to zřizovatel umí (pozn. ředitelky).

Formy spolupráce:

 • Průběžně během celého roku (jednání RM, ZM, účast na akcích, příprava rozpočtu, realizace investičních projektů, spolupráce při předkládání projektů pro grantové programy Fondu Vysočina..).

Spolupráce s MŠ Masarykovo náměstí, MŠ Přibyslavice, MŠ Domašov, MŠ Osová Bítýška, MŠ Ostrovačice:

 • Oboustranné návštěvy MŠ.
 • Plavecký výcvik.
 • Společná účast na kulturních akcích školy.
 • Společná výtvarná tvoření, soutěže, výstavy.

Spolupráce s dalšími mateřskými školami a základními školami v regionu, dětskými skupinami – Osová Bítýška, Březí, Vidonín, Katov, Níhov:

 • Spolupráce vychází z projektu  „Realizace lokálních sítí MŠ v gramotnostech".

Spolupráce se Základní školou Velká Bíteš:

 • Spolupráce se řídí zpracovaným projektem pro předškolní děti (příloha ŠVP).

Spolupráce se Základní uměleckou školou Velká Bíteš:

 • Výchovné koncerty
 • Dramatická představení.

Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Žďár nad Sázavou:

 • Přednáška speciálního pedagoga v MŠ na téma „Školní zralost".
 • Odklady školní docházky.
 • Konzultace a doporučení pedagogické asistence.

Spolupráce s SPC Březejc, SPC Jihlava:

 • Konzultace a doporučení pedagogické asistence.
 • Metodické vedení učitelek a asistentů pedagoga v rámci integrace.
 • Logopedická depistáž a následná celoroční garance logopedické péče.

Spolupráce s pediatry, lékárnami, optikou:

 • Odklady školní docházky.
 • Příležitostné příspěvky do časopisu.
 • Návrhy na logopedickou péči.
 • První pomoc očima pediatra.
 • Návštěva zubní ambulance, lékáren.
 • Odběr vitamínových preparátů pro zaměstnance školy.
 • Screeningové (záchytné) měření zraku - prevence a včasný záchyt zrakových vad.

Spolupráce s městským muzeem, muzejním spolkem, národopisným souborem Bítešan:

 • Přípravy akcí národopisného charakteru.

Spolupráce s Mateřským centrem Bítešáček (nezisková organizace, která umožňuje smysluplné trávení času maminek a malých dětí):

 • Aktivní účast maminek a dětí na akcích naší školy.

Spolupráce s IC Klubu kultury Velká Bíteš:

 • Publikování v místním Zpravodaji.
 • Společné kulturní akce.
 • Výstavní činnost.
 • Využívání plakátovacích ploch IC KK.

Spolupráce s MAS:

 • Spolupracujeme s  MOST Vysočiny, o.p.s. v oblasti rozvoje předškolního vzdělávání. Jsme partnerem projektu  MAP III, jehož nositelem je MOST Vysočiny, o.p.s. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. 

Spolupráce s redaktory časopisu EXIT 162:

 • Prezentace článků, informací, pozvánek.

Spolupráce se sponzory:

 • Jedenkrát ročně – Zahradní slavnost.
 • Příležitostně během celého roku.
 • Společnost AG FOODS – využívání akcí k vybavení školní kuchyně gastro technikou.

Spolupráce s JK Marketing Brno:

 • Placená služba společnosti zabývající se agendou BOZ.