Projekt OP JAK


Projekt Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004223 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. 

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrné personální pozice, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností a spolupráce v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Přehled vybraných aktivit: aktivity plynule navazují na předchozí projekty z roku 2017, 2019, 2021 (Šablony pro MŠ I, II, III). Realizovaný výběr šablon: 

Školní asistent - cílem této aktivity je poskytnout personální podporu ( školního asistenta) mateřské škole. Umožňuje vyzkoušet a poskytnout větší podporu zejména dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ - cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ - cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. 

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ - cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí, veřejnost.

Schválená částka na realizaci projektu: 587 876,00 Kč

Fyzická realizace projektu - termín zahájení 1.1.2023, předpokládané datum ukončení 31.12.2025.


UVODNI-STRANA-WEBU-EU-MSMT-Barevne-CMYK