Projekt ŠABLONY II

(registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010975)

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony II).Aktivity plynně navazují na předchozí projekt (Šablony pro MŠ I) a opětovně jsou zaměřeny na kombinaci témat – podpora společného vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání s propojením teoretických znalostí v praxi.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci.

Schválená částka na realizaci projektu: 551 716,00 Kč

Fyzická realizace projektu - termín zahájení 1.3.2019, datum ukončení 31.8.2021.

fondEU-logo