Adaptace na vstup do ZŠ

IMG-20230412-104037Přechod dítěte z mateřské do základní školy je pro něj důležitým okamžikem v životě, a proto se ve spolupráci se základní školou snažíme budoucím školákům tento krok usnadnit.

Příprava dětí na vstup do základní školy již dávno není hlavním cílem mateřských škol, ale tento úkol rozhodně nezůstává opomenut. Naopak, učitelky jsou si vědomy, jak je pro počáteční úspěšnost v 1. třídě základní školy důležitý bezproblémový přechod dítěte do ní.

„Bezproblémový přechod dítěte z MŠ do ZŠ“ je také název projektu, jehož cíle naplňují učitelky ve třídách s dětmi, které půjdou v příštím školním roce do 1. třídy.

Usnadnit dětem nástup do školního vyučování může mateřská škola dvěma způsoby:

1) Snahou předškolního vzdělávání je maximální rozvoj všech dispozic osobnosti dítěte s přihlédnutím k jeho možnostem, aby nastoupilo do ZŠ co nejlépe vybavené a připravené. Plán přípravy dětí na vstup do základní školy tedy nepředstavuje suplování či „předučování“ učiva 1. třídy, ale rozvoj takových schopností, množství vědomostí, dovedností a správných návyků, které jim zvládnutí školní výuky usnadní.

Patří sem:

  • rozvoj sociálních dovedností – komunikace, spolupráce, jednání s vrstevníky i dospělými
  • rozvoj psychických procesů – řeč, myšlení, paměť, pozornost, orientace v prostoru i čase
  • rozvoj pozitivních vlastností – ohleduplnost, štědrost, vstřícnost, přátelství…
  • zdravý tělesný vývoj – sport i stravovací návyky
  • osvojení si správných návyků – sebeobslužných, pracovních i výtvarných


2) Vhodnými aktivitami je možné přiblížit dětem prostředí základní školy natolik, že při oficiálním nástupu do 1. třídy již přichází na známá místa a jsou tak maximálně zredukovány problémy adaptace v ZŠ. Naše mateřská škola má podrobně vypracovaný projekt na spolupráci se základní školou a spolu s ní naplňuje úkoly, které ji tento program vytyčuje. Vedení prvního stupně základní školy i učitelky jsou k našim snahám velmi vstřícné a vytváří podmínky pro realizaci našich – teď jistě již společných – snah.


Formy spolupráce se základní školou jsou podrobně popsány v projektu „Bezproblémový přechod dítěte z MŠ do ZŠ“ – který je přílohou ŠVP.

Se vstupem do základní školy souvisí i podíl mateřské školy na posuzování školní zralosti, což je další velmi důležitou povinností, na kterou musí být učitelky MŠ profesně i odborně připraveny. Učitelka mateřské školy má podmínky k tomu, aby v první linii posoudila školní zralost a školní připravenost dítěte-předškoláka.

Školní zralost je závislá na vývoji a zrání organismu (emoční stabilita, odolnost, zdraví, pozornost, motorika a manuální zručnost, vnímání, smysly, myšlení, vůle, vědomí povinnosti, apod.

Školní připravenost je závislá na výchově a prostředí, jde především o rozvoj vědomostí, dovedností a návyků – je to oblast, kterou lze v mateřské škole velmi významně ovlivnit.

Učitelka na základě své odbornosti, zkušenosti i podmínek, které má v kolektivu dětí, může dát impuls k odkladu školní docházky. Učitelka mateřské školy má ve srovnání s pracovníky z pedagogicko-psychologických poraden i pediatry velké výhody, neboť zná velmi dobře nejenom dítě, rodinné prostředí, ale samotné prostředí mateřské školy jí vytváří vhodné podmínky pro pedagogickou diagnostiku.

Plán spolupráce Mateřské školy U Stadionu a Základní školy ve Velké Bíteši pro školní rok 2023/2024

  • vychází z minulých zkušeností a úspěšné spolupráce v minulých školních letech 
  • je součástí projektu „Přechod dítěte z mateřské do základní školy“ viz. ŠVP Veselá školka
  • školní rok 2023/2024 bude ve znamení užší spolupráce v rámci projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost“. Spolupráce bude zacílena do oblasti přírodovědného vzdělávání (konkrétně v tématech Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví). Součástí je také spolupráce dětí a žáků v oblasti polytechnického vzdělávání, které spočívá v činnostech a práci se stavebnicemi ROTO, dále také v oblasti matematického vzdělání, kde spolupráce zahrnuje společné aktivity, mezi které patří hry a činnosti pro rozvoj matematické představivosti a logického myšlení. Při těchto aktivitách bude využita interaktivní a ICT technika, pořízená v rámci výše zmíněného projektu. Konkrétně budou realizována 2 tematická setkání v multifunkční učebně v ZŠ.
  • za realizaci spolupráce zodpovídá Martina Forejtová.
  • vzájemná spolupráce je zaznamenána v ŠVP obou škol, informace o uskutečněných aktivitách jsou prezentovány na webových stránkách škol a v TVP jednotlivých tříd.


V letošním školním roce 2023/2024 je celkem 36 předškoláků.


Personální obsazení tříd s předškoláky:


Žlutá třída - 21 předškoláků, z toho 5 dětí s OŠD

třídní učitelky: Martina Forejtová, Klára Singerová, Tereza Borkovcová (asistent pedagoga)


Červená třída - 7 předškoláků, z toho 1 dítě s OŠD

třídní učitelky: Bc. Dominika Svobodová, Božena Burešová, Bc. Hana Wünsch, Michaela Štěpánková (asistent pedagoga)


Modrá třída - 8 předškoláků, z toho 2 děti s individuálním vzděláváním

třídní učitelky: Mgr. Naděžda Burianová, Jiřina Janíková – řed.školy, Dagmar Egerová