Opatření ke snižování počtu dětí s odkladem školní docházky

Projekt spočívá v několika dílčích aktivitách naší školy, jež jako celek napomáhají rozvíjet děti v oblastech, jež jsou důležité pro školní zralost a které se při posuzování způsobilosti dětí ke školní docházce posuzují.

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy, která je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte. Školní zralost dítěti umožňuje osvojovat si s úspěchem školní dovednosti a znalosti.

Je důležité zmapovat následující oblasti:

 • Verbální (výslovnost, komunikační dovednosti).
 • Grafomotorika (držení psacího materiálu ...).
 • Percepce (zraková, sluchová, diferenciace, syntéza, analýza).
 • Myšlení, paměť, pozornost = kognitivní procesy (vydrží v klidu pracovat, rozumí).
 • Základním pojmům – (geometrické tvary, barvy, číselná řada ...)
 • Všeobecné znalosti (intenzivní zájem o vše ...písmena...).
 • Sociální dovednosti (schopnost komunikace, respektování pravidel skupiny...).

Aktivity ke snižování počtu dětí s OŠD

 • ŠVP  – předčtenářská a předmatematická gramotnost – naplňování cílů vyrovnává nerovnoměrnosti vývoje dětí (= jeden z cílů předškolního vzdělávání ve Školském zákoně).
 • Projekt spolupráce MŠ a ZŠ (vzájemné návštěvy, předání informací...).
 • Minikurs Grafomotorika s učitelkou ZŠ – i pro mladší děti.
 • Komunikace s rodiči – upozornění na problematické oblasti.
 • Diagnostiky, vývojové řady, portfolia dětí – sleduje se individuální pokrok dětí v logopedické péči – vstupní depistáž a celoroční garance práce logopedické asistentky naší školy – zajišťuje SPC Březejc jako koordinátor logopedického vzdělávání v kraji Vysočina.
 • Diagnostika školní připravenosti – realizují učitelky mateřské školy, které absolvovaly odbornou přípravu.