Logopedická prevence


Špatná výslovnost dětí může být jednou z překážek, proč rodiče dítěte musí požádat o odklad školní docházky. Aby z tohoto důvodu bylo „odkladových" dětí co nejméně, se starají i učitelky naší mateřské školy a speciální pedagožky jež mají svou pravidelnou ambulanci na poliklinice Velká Bíteš.

Od roku 2010 na poli logopedické prevence v oblasti školství však přece jen došlo k částečné nápravě. Vzhledem k novému metodickému doporučení č.j.14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, vydanému 24.8.2009, uveřejněnému na stránkách MŠMT a k dlouhodobému záměru rozšíření logopedické péče v rámci školství nám byla prostřednictvím SPC při ZŠ a SŠ Březejc, jež bylo koordinací školské logopedické péče pro kraj Vysočina pověřeno, nabídnuta pomoc ve formě prvotní logopedické depistáže a následné celoroční garance logopedické péče. Nabídku jsme pochopitelně přijali.

Logopedickou péči na škole ve školním roce 2023/2024  zajišťuje 6 logopedických asistentek (preventistek). Jedná se o učitelky, které absolvovaly logopedický kurz - Mgr. Naděžda Burianová, Martina Forejtová, Klára Singerová, Bc. Dominika Svobodová, Tereza Štočková, DiS. a Kateřina Tretterová. Pí. učitelky úzce spolupracují s krajskou koordinátorkou Mgr. Vladanou Jančíkovou a rovněž jsou touto pracovnicí SPC metodicky vedeny.

Logopedická péče je pro děti předškolního a mladšího školního věku velice důležitá pro dobrý rozvoj komunikačních schopností a s tím související předcházení různým výukovým obtížím. Vzhledem k neustálému vzrůstu četnosti logopedických vad u dětí s narušenou komunikační schopností jsme si (neskromně, ale právem) vědomi obrovského významu působení učitelek mateřských škol na poli logopedie. Pracujeme s dětmi v tom nejcitlivějším období jejich vývoje a preventivně tedy můžeme vývoj řeči velice ovlivnit. V oblasti primární prevence máme tedy společně s rodiči obrovské možnosti. Snažíme se jich využít i navzdory nám někdy nepřejícím zákonodárcům. Logopedická náprava bude i nadále vedena individuálně podle potřeb dětí.