Environmentální výchova a vzdělávání

Environmentální výchova

 • je chápána jako výchova, směřující k souladu člověka s životním prostředím, (z anglického – environmental – týkajícího se životního prostředí). Zasahuje do různých oblastí lidských aktivit. Někdy se také setkáváme s pojmem výchova k trvale udržitelnému způsobu života, což může být chápáno jako synonymum pro environmetální výchovu.
 • vede dítě (dospělého) k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

Environmentální výchova od roku 1989 dosáhla v ČR mnoha významných úspěchů a stala se povinnou součástí všech školních vzdělávacích plánů, na řadě škol má své koordinátory, děti se s ní setkávají prostřednictvím desítek rozmanitých a nápaditých aktivit.

Záměr (cíl) vzdělávání v environmentální oblasti = založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

Východiska pro vymezení pojmu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), právní východiska

 •  EVVO vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace.
 • Cílem EVVO je objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí. Tak, aby lidem, kteří ztratili přímý kontakt s přírodou, bylo vráceno povědomí o prostředí, ve kterém se pohybují a aby se začali chovat šetrně a předvídavě, což vyžaduje určité znalosti, dovednosti a hlavně silnou motivaci k pozitivním změnám, které povedou ke zdravému a funkčnímu prostředí kolem nás.
 • Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné a přece k sobě patří. Environmentální výchova je úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí a vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří.
 • Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních, čj. 16745/2008-22
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Členství v síti mateřských škol – Mrkvička (síť mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast). Mrkvička je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina). 
 • Školní vzdělávací program Veselá školka
 • Snaha o poskytnutí dotací z OP ŽP
 • Postupné zdokonalování přírodní zahrady

Pedagogické prostředky a metody

Pozorování

Děti předškolního věku projevují spontánní zájem o vše živé- živočichy, rostliny a houby. Pokud tento zájem není vhodnými způsoby rozvíjen, zaniká a někdy se dokonce změní v odpor. Prvním krokem je dát jim čas a prostor k pozorování. Předškolním dětem poskytujeme dostatek možností k pozorování každého zákoutí s rostlinou nebo se starým pařezem. Všude se něco hýbe, všude něco voní, všude lze nalézt něco zajímavého. Učitelka by měla trpělivě a pozorně naslouchat, když dítě vypráví, co objevilo a pochválit dítě, které něco zajímavého zjistilo. Učitelka dětem poskytne lupy, skleničky, nádoby, barevná sklíčka, dalekohledy, mikroskopy nebo nádobky s lupou ve víčku.

Experiment

Děti experimentují přirozeně, někdy i zkoušení maličkostí během dne jsou pro ně jejich malé osobní experimenty. Dětem nabízíme pokusy s barvami, skupenstvími, kapalinami, látkami, aby získali praktické zkušenosti.

Výchova prací

Ve školce děti zapojujeme do činností spojené s úklidem své pracovní plochy, hraček, ale také do činností spojených s údržbou a zvelebování zahrady, krmení ptáků nebo zvěře, nebo dokonce přípravu jídla i úklidem.

Kontakt se zvířaty

Ve školce je realizována péče o zvířátko ( oblovka africká) vybrána kvůli alergenům. Děti se podílejí na péči o šnečka- voda, rozmanitá potrava. V zimě se jedná o přikrmování ptáčků, věšení krmítek, budek a dolévání vody do pítka. Vodní nádrž umístěna na zahradě obývaná vodními živočichy nabízí spoustu možností pro pozorování. Prostředí kolem mateřské školky nabízí mnoho možností pro kontakt s přírodou- lesy, louky, pole, kaluže. Ve školce nás navštěvuje pejsek a v rámci cannesterapie se učíme, jak se o něj starat a jak k němu chovat.

Kontakt s přírodninami

Děti poznávají všemi smysly. Kontakt s přírodninami je přirozený. Přírodniny mohou sloužit jako levné a každoročně dostupné hračky, nahradit žetony, nebo materiál na výrobu. Děti se setkávají při pobytu venku, mohou z nich tvořit (skořápky, mech, šišky, klacíky, mušle,…) a v koutku pokusů a objevů je pozorovat pod lupou, osahávat.

Hudba přírody

Můžeme použít celou řadu písní o přírodě, o vztahu člověka k přírodě, písní, ve kterých člověk oslavuje přírodu nebo její prvky. Učíme děti písně nejen proto, aby rozvíjely hudební gramotnost, ale také proto, aby v budoucnu uměly ventilovat silné emoce vhodným způsobem (písní). Příroda ovšem poskytuje také hudební inspiraci- zvuky, dunění, rezonance, ozvěny.

Dramatická výchova

Je prostředkem pro vyjádření emocí, zprostředkovává situace chování mezi lidmi a zvířaty. Využíváme příběhy z přírody, pohádky s tématem zvířat, rostlin, vztahů. Dramatickou výchovu zařazujeme i do pohybové chvilky- růst rostlinek, zvířátka.

Slavnosti

Pro realizaci environmentální výchovy je velmi efektivní forma oslav a slavností. Nejznámější slavnost je Den Země, mezi další tradiční slavnosti patří masopust, dožínky, hody, Vánoce, Velikonoce.

Počítání, měření, vážení

Příroda a přírodniny poskytují příležitost pro mnoho aktivit rozvíjejících předmatematické schopnosti a logické myšlení. Na zahradě realizujeme aktivity, při kterých se děti učí hledat rovnováhu a těžiště předmětů i svého těla při pohybových aktivitách.

Přírodovědné procházky

V rámci každodenního pobytu venku děti poznávají okolí mateřské školy. Ve spolupráci se základní školou se uskutečňuje Drakiáda, Pohádkový les, Cesty za pokladem…