Zahrada

zahrada2Mateřská škola se nachází uprostřed panelového sídliště, kde je minimální množství přírody, přírodních prvků. Ze tří stran je lemována panelovou zástavbou, z východní strany bezprostředně sousedí s komunikací, která je hlavní přístupovou cestou k jedné z průmyslových zón města. Kladem je umístění budovy uprostřed velké zahrady osázené stromy a keři.

Naše stávající školní zahrada je tvořena dvěma travnatými plochami, mezi kterými stojí vlastní budova školy. Celá plocha zahrady je oplocena klasickým pletivem. Na ploše je několik vzrostlých stromů, kolem plotu je vysázeno několik menších nestejnorodých keřů. Dětmi a zaměstnanci školy byla dlouhou dobu po otevření školy využívána pouze jižní část venkovního pozemku, která velikostí i vybavením neodpovídala počtu dětí, jež zde pobývaly. Děti měly omezené možnosti pro své hry, aktivity, objevování, zkoumání a experimenty. Limitovány byly také třemi pískovišti, která počtem i velikostí neodpovídala tak vysokým počtům dětí, herní sestavy a hrací prvky byly rovněž nedostatečné. V průběhu let se podařilo tuto část zahrady obohatit o vhodné herní prvky i dostatečný travnatý prostor pro míčové hry a o pět výukových panelů s tématy Třídění a recyklace odpadu, Stromy a keře, Zvířata a ptáci. Zhotovení těchto panelů bylo zrealizováno z projektu „Přírodní zahrady" podpořený Fondem vysočiny.

3Jedním z posledních kroků k efektivnějšímu využití jižní zahrady bylo „Vybudování přírodní vzdělávací zahrady", tedy realizace projektu podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR. Celková koncepce a idea navržené výukové zahrady je založena na poznávání vody, vlastností přírodnin a přírody jako takové. Středobodem navrženého naučného kopečku je pumpa zásobující náhorní jezírko vodou. Z jezírka, kde se mohou napájet ptáci a motýli nebo zdržovat drobní vlhkomilní živočichové, které mohou děti pozorovat, se voda přelévá do korýtek se stavidly a mlýnky, které učí děti vodnímu hospodářství a názorně ukazují, jak fungují přehrady a ekologické, vodou poháněné, mlýny. Kopeček je přírodními kládami rozdělen do několika sekcí s různým programem. Jedním z ukázkových prvků je mlžná brána dodávající vzduchu chuť a vůni vody, chladící povrch země i vzduch samotný – ukazuje dětem důležitost vody v krajině, dále trnové počitadlo z přírodnin, sedací lana, palisády a kládová sedací socha ve tvaru hada. V jedné části je navržena venkovní učebna, kde mohou děti sedět v kopci jako v přirozeném amfiteátru. Dalším přírodním světem je krtčí nora v terénní modelaci, písčitá plocha s razítky stop zvířat a v neposlední řadě vahadlová váha, kde si děti mohou udělat představu o tíze a objemu různých přírodních materiálů. V okolí kopečku jsou k pozorování rozmístěna krmítka a budky pro ptáčky. Celkový dojem zahrady tak je obohacen o různorodý program, který učí děti poznávat přírodní svět kolem sebe, chápat souvislosti mezi krajinotvornými jevy a počasím, zároveň respektu jeden ke druhému a týmové práci při řešení kreativních ekologicky-vzdělávacích úkolů. Hlavním konstrukčním materiálem je akátové dřevo opracované specifickým ořezem. Kůly jsou upraveny povrchově - truhlářsko-umělecky, do nepravidelných tvarů průřezů. Kovové části a komponenty jsou z nerezové oceli. Zrealizovaný projekt poskytl pedagogickým pracovníkům školky kvalitní a podnětné zázemí pro práci s dětmi, pobyt v environmentální zahradě se vzdělávacími prvky bude podporovat kladný vztah dětí k přírodě, motivovat je k ochraně přírody a zábavnou a zážitkovou formou jim zprostředkovávat znalosti z oblasti přírody a životního prostředí.zahrada4


Nejprve nevyužívaná severní část zahradní plochy (18x56x10m) nabídla v průběhu let další prostor ke smysluplnému využití a to vybudováním přírodní zahrady. Zatravněný terén je rovný, bez vyvýšenin, zákoutí, násypů a jiného členění. Přístup k této zahradě je přes betonové nádvoří.

Je zde vybudován dřevěný altán se zahradním paletovým nábytkem a vybavením, za altánem je instalován barel na zachytávání dešťové vody. Zahrada je osázena vrbičkovými stavbami, pro pěstování ovoce, zeleniny a bylinek slouží čtyři proutěné koše. V prostorách zahrady jsou postaveny tři prožitkové brány (chuťová, hmatová a sluchová, jejíž součástí je dendrofon).

Částí zahrady se line prožitková cestička z přírodnin a najdeme zde také dřevěné hrací prvky. Rozmanité, kreativní zahrady pozitivně ovlivňují vztah dětí k přírodě, stejně jako rozvíjí osobnost dítěte po všech stránkách. Prožitková forma vzdělávání může přispět a pomoci ukotvit sociálně přijatelné chování, zahrada1výrazně pomoci jedinci v jeho začlenění do společnosti, umožní dětem poznávat své hranice a možnosti. Našim cílem je i nadále upravovat venkovní prostředí školy na „učebnu pod širým nebem", která se stane nedílnou součástí koncepčního záměru mateřské školy se zcela novými prvky v oblasti environmentálního vzdělávání. Součástí konceptu zahrady bude rovněž smíšená výsadba keřů, trvalek a travin doplňujících stávající oplocení zahrady a sloužících jako dekorační prvek a protiprachová a protihluková bariéra. Snahou je realizovat to, co v přírodě funguje bez zásadní lidské pomoci, kdy je křehká biologická rovnováha vytvořena sama přírodou.