Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Nástěnka v MŠ

Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19 + Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19

Vážení rodiče,

přikládáme informace k postupu testování osob a postupu jednání při onemocnění COVID-19.

pdfCovid ve školách

pdfIzolace a karanténa

 

ZÁKAZ POHYBU A POBYTU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Vážení rodiče,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v naší zemi vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření vztahující se k zákazu pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest. Byť jsou z tohoto opatření vyňaty děti a pedagogové mateřských škol, Vás, zákonné zástupce dětí se toto opatření týká. Prosíme Vás tedy o chránění dýchacích cest rouškou, či jiným ochranným prostředkem, při pohybu v prostorách mateřské školy.

Mimořádné opatření je vydáno s účinností od 10.9.2020


Děkujeme.

Příloha: pdfMimoradne opatreni noseni ochrannych prostredku dychacich cest s vyjimkami s ucinnosti od 10.9.2020 do odvolani

INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU

(soubor opatření k organizaci vzdělávání dětí od 1.9.2020)


Vážení rodiče,
na prahu nového školního roku Vás všechny zdravíme a těšíme se na setkání s Vámi a především s Vašimi dětmi.
Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení pandemie onemocnění COVID-19, je třeba, abyste stále sledovali aktuální informace, které se mění v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19 jak celorepublikově, tak dle mapy stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (tzv. semafor Ministerstva zdravotnictví). V souladu s „Manuálem k provozu škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19" vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky nastavujeme podmínky pro vzdělávání dětí od 1.9.2020.
Obecně v souladu s epidemiologickou situací budou nastartovány změny v oblasti organizace dílčích aktivit a kroužků, které doplňují vzdělávací program a rovněž budou zpřísněny podmínky pro naplnění Zákona o ochraně veřejného zdraví.

 • oficiální zahájení školního roku je 1.9.2020
 • od dětí nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti
 • organizace vstupu do budovy bude realizována rovnocenně době před epidemií (tedy pro vstup i odchod z budovy bude sloužit hlavní vchod z východní strany)
 • nebudeme plošně omezovat počty dětí v jednotlivých třídách
 • upřednostňovat budeme doprovod dítěte pouze jednou osobou
 • doprovod dítěte se bude moci v prostorách mateřské školy zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu (předávání a vyzvedávání dítěte)
 • plošná povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (roušek) není zavedena
 • důležitá je aktualizace kontaktů na zákonné zástupce
 • při vstupu do budovy školy budeme vyžadovat dezinfekci rukou dítěte i zákonného zástupce (pouze v odůvodněných případech nemusí být naplněno)
 • ve škole budou dodržována přísná hygienická pravidla týkající se úklidu budovy (častější úklid a dezinfekce všech zařízení a místností, častější větrání všech prostor, praní prádla při vyšších teplotách, mytí nádobí a oplach při stanovených teplotách ...)
 • významná pozornost bude věnována rannímu předávání dětí - dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví. Z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit! V souladu s doporučením MŠMT upozorňujeme zákonné zástupce, že děti s příznaky infekčního onemocnění(zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu, ztráta sluchu), nesmí do budovy školy vstoupit!

Pokud jsme dosud tolerovali mírné nachlazení dětí, v této době to připustit nelze!

 • pokud se příznaky infekční nemoci, včetně covid-19, vyskytnou u dítěte v průběhu jeho přítomnosti ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy
 • v obou výše uvedených případech (známky akutního onemocnění při předávání dítěte, nebo v době pobytu ve škole) škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • změny budou realizovány i v oblasti stravování (dětem nebude umožněn samoobslužný výdej; zákonným zástupcům dětí, kteří si budou vyzvedávat stravu v první den neomluvené nepřítomnosti dítěte bude tato vydána následně po ohlášení se pracovnicím školní kuchyně prostřednictvím venkovního komunikátoru – bez použití čipu, strava bude poté připravena do vlastních jídlonosičů a vydána vně budovy; veškeré úkony při manipulaci se stravou směrem k dětem budou pracovnicemi školní jídelny prováděny v rouškách a rukavicích; samozřejmostí bude zvýšený úklid a dezinfekce zařízení ...)
 • pokud dojde k vyhlášení krizového stavu nebo k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice, bude zahájeno vzdělávání dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání distančním způsobem

Kovidový podzim může být i krásný. Sice je po létu, sluníčka ubývá, ale když se sladíme s přírodou, já podzimní barvy miluji, tak nám u krbu s knížkou bude fajn...ale především se budeme snažit používat dnes tolik adorovaný zdravý selský rozum, ohání se jím kdekdo, tak proč ne já teď, když v souladu s manuálem ministerstva školství připravuji organizaci provozu naší mateřské školy pro tento školní rok.
Prosím všechny o spolupráci, trpělivost, pokoru a především si přejme, ať jsme všichni zdrávi.

Jiřina Janíková, ředitelka školy

Anketa

Provoz MŠ během letních prázdnin vnímáme jako :

Výsledky
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
 • Celé Česko čte dětem
 • Mrkvička
 • Bonduelle
 • Škola plná zdraví
 • GOODYEAR - Bezpečná školka
 • Soutěž s panem Popelou