Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Žlutá třída

Charakteristika třídy:

IMG 0212Celková kapacita třídy je 24 dětí. Klíčovou roli ve Žluté třídě hraje vytvoření podnětného prostředí, zejména rozdělení třídy do herních koutů, určené pro práci s dětmi v malých skupinkách v počtu 4 - 7 dětí.

 Rozčlenění prostoru ve třídě na kouty není bezdůvodné -  splňují podmínky pro integrované (celostní) učení.
Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Děti si samostatně vybírají, v kterém koutku budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu - setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

 Název třídního projektu:         „Poznáváme svět s pejskem a kočičkou"

IMG 0208Projekt ve Žluté třídě vychází z RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro Předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP  (Školní vzdělávací program). Respektuje dohodnuté návrhy integrovaných bloků ŠVP Veselé školky, které jsou zde rozpracovány tak, aby vzdělávací obsah odpovídal potřebám, možnostem a zkušenostem skupiny  4 – 7 letých dětí ze Žluté třídy, a aby podle něj byly děti ve všech oblastech postupně cílevědomě rozvíjeny.

 


Cílem projektu je:

     -  Rozvoj kladného postoje k životu a osobnosti, zvláštní důraz je kladen na pojetí sebe sama, pochopení svého těla a to jak funguje, seznámení se s různými druhy emocí a jak se interpretují a vyjadřují.

    -  Seznámení se vztahy v rodině, pečujeme o lidi, které máme rádi, rozpoznávání emocí a citů. Dítě rozpoznává různé stavby rodiny, jména jejich členů, důležité role, které jednotliví členové mají, atd. Děti se také seznámí s konceptem práce a otázkou důležitosti práce. Seznámí se s povoláním členů rodiny.

   -  Pomáhat si navzájem. Důraz je kladen na přátelství. Co nám přátelé dávají a co mi jim. Co máme s přáteli společného, co nás s nimi spojuje a jak propojujeme naše nadání a zájmy.

   -  Rozšíření povědomí dítěte o širším okolí, kde žije. Soustřeďuje se na bezprostřední okolí dítěte a to, co kolem sebe vidí. Vytváří elementární podvědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky), přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit výkony své i druhých, vážit si práce druhých.

   - Uvědomění si, že každý je něčím výjimečný, každý může být užitečný. Uvědomění si svých práv ve vztahu k druhým, umět přiznat stejná práva druhým, druhého respektovat a tolerovat. Umět odložit svá přání na pozdější dobu (vždy nemohu mít to, co právě chci). Porozumět tomu, co je to zboží a jak uspokojuje, to co lidé chtějí, odkud pocházejí peníze, jakou mají hodnotu, k čemu slouží a jak s nimi nakládat.

 Vzdělávání je uskutečňováno formou integrovaného učení hrou. Při jedné přirozené činnosti či hře může dítě rozvíjet všechny své schopnosti, dovednosti a znalosti. 

IMG 0216Cílem pak je, abychom umožnili dětem poznávat, že všechny jevy a věci jsou navzájem propojeny a tvoří celek. Každé dítě má jiný styl učení a jiný převažující typ inteligence, kterým se domlouvá se světem. Má odlišné silné i slabé stránky. Při tématickém plánování a přípravě dlouhodobých projektů pro celou skupinu dětí je dbáno na to, aby hry a činnosti obsahovaly rozvoj všech vzdělávacích oblastí, naplňovaly podmínky individuálního i skupinového vzdělávání ve vyváženosti spontánních i řízených činností.

Celý projekt je koncipován na základě vzájemné tolerance, děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, odolnosti vůči stresům a zdraví škodlivým vlivům, které mohou vést ke zneužívání a závislosti na návykové látky.

Třídní učitelky:

Aneta Neklapilová

Bc. Pavlína Petrášová

FOTOGALERIE TŘÍDY

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou