Velká Bíteš

Projekty na podporu školní zralosti

Adaptace na vstup do ZŠ

DSCN3041

Přechod dítěte z mateřské do základní školy je pro něj důležitým okamžikem v životě, a proto se ve spolupráci se základní školou snažíme budoucím školákům tento krok usnadnit.

 

Příprava dětí na vstup do základní školy již dávno není hlavním cílem mateřských škol, ale tento úkol rozhodně nezůstává opomenut. Naopak, učitelky jsou si vědomy, jak je pro počáteční úspěšnost v 1. třídě základní školy důležitý bezproblémový přechod dítěte do ní.

 

„Bezproblémový přechod dítěte z MŠ do ZŠ“ je také název projektu, jehož cíle naplňují učitelky ve třídách s dětmi, které půjdou v příštím školním roce do 1. třídy.

 

Usnadnit dětem nástup do školního vyučování může mateřská škola dvěma způsoby:

 

1) Snahou předškolního vzdělávání je maximální rozvoj všech dispozic osobnosti dítěte s přihlédnutím k jeho možnostem, aby nastoupilo do ZŠ co nejlépe vybavené a připravené. Plán přípravy dětí na vstup do základní školy tedy nepředstavuje suplování či „předučování“ učiva 1. třídy, ale rozvoj takových schopností, množství vědomostí, dovedností a správných návyků, které jim zvládnutí školní výuky usnadní.

 

Patří sem:

 

rozvoj sociálních dovedností – komunikace, spolupráce, jednání s vrstevníky i dospělými

 

rozvoj psychických procesů – řeč, myšlení, paměť, pozornost, orientace v prostoru i čase

 

rozvoj pozitivních vlastností – ohleduplnost, štědrost, vstřícnost, přátelství…

 

zdravý tělesný vývoj – sport i stravovací návyky

 

osvojení si správných návyků – sebeobslužných, pracovních i výtvarných 

 

2) Vhodnými aktivitami je možné přiblížit dětem prostředí základní školy natolik, že při oficiálním nástupu do 1. třídy již přichází na známá místa a jsou tak maximálně zredukovány problémy adaptace v ZŠ. Naše mateřská škola má podrobně vypracovaný projekt na spolupráci se základní školou a spolu s ní naplňuje úkoly, které ji tento program vytyčuje. Vedení prvního stupně základní školy i učitelky jsou k našim snahám velmi vstřícné a vytváří podmínky pro realizaci našich – teď jistě již společných – snah.

 

Formy spolupráce se základní školou jsou podrobně popsány v projektu  

 

„Bezproblémový přechod dítěte z MŠ do ZŠ“ – který je přílohou ŠVP.

 

Se vstupem do základní školy souvisí i podíl mateřské školy na posuzování školní zralosti, což je další velmi důležitou povinností, na kterou musí být učitelky MŠ profesně i odborně připraveny. Učitelka mateřské školy má podmínky k tomu, aby v první linii posoudila školní zralost a školní připravenost dítěte-předškoláka.

Školní zralost je závislá na vývoji a zrání organismu (emoční stabilita, odolnost, zdraví, pozornost, motorika a manuální zručnost, vnímání, smysly, myšlení, vůle, vědomí povinnosti, apod.

 

Školní připravenost je závislá na výchově a prostředí, jde především o rozvoj vědomostí, dovedností a návyků – je to oblast, kterou lze v mateřské škole velmi významně ovlivnit.

 

Učitelka na základě své odbornosti, zkušenosti i podmínek, které má v kolektivu dětí, může dát impuls k odkladu školní docházky. Učitelka mateřské školy má ve srovnání s pracovníky z pedagogicko-psychologických poraden i pediatry velké výhody, neboť zná velmi dobře nejenom dítě, rodinné prostředí, ale samotné prostředí mateřské školy jí vytváří vhodné podmínky pro pedagogickou diagnostiku.

 

Plán spolupráce Mateřské školy U Stadionu a Základní školy ve Velké Bíteši 
pro školní rok 2018/2019

 

- vychází z minulých zkušeností a úspěšné spolupráce 
- v minulých školních letech je součástí projektu „Přechod dítěte z mateřské do základní školy“ viz. ŠVP Veselá školka 
- za realizaci spolupráce zodpovídá Aneta Neklapilová
- vzájemná spolupráce je zaznamenána v ŠVP obou škol, informace o uskutečněných aktivitách jsou prezentovány na webových stránkách škol a v TVP jednotlivých tříd

V letošním školním roce 2018/2019 je celkem 38 předškoláků, z toho
13 OŠD.

 

Personální obsazení tříd s předškoláky:

 

     -         Žlutá třída 16 předškoláků, z toho 6 OŠD  

 

třídní učitelky:        Bc. Pavlína Oškerová, Aneta Neklapilová

-         Červená třída 14 předškoláků, z toho 2 OŠD  

 

třídní učitelky:       Kateřina Kolocová, Naděžda Rousová

 

                                Karolína Báborová (asistent pedagoga)

 

             -         Modrá třída 8 předškoláků, z toho 5 OŠD    

 

       třídní učitelky:        Mgr. Naděžda Burianová, Jiřina Janíková – řed.školy,

 

          Hana Smolíková

 

 

 

       Návrh plánovaných akcí v rámci spolupráce

 

 

 

 


ŘÍJEN

-         pozvání žáků z 1. stupně na „Drakiádu“, kterou pořádá MŠ

-         schůzka učitelek MŠ a ZŠ – domlouvání na společných akcích na nový školní rok 2018/2019, předání informací o prvotních studijních výsledcích absolventů naší MŠ

-         návštěva dětí MŠ v ZŠ (prvňáčci, venkovní učebna) – DOD spojený s výstavou ke 100. výročí republiky

-         setkání s Mgr. Bártovou – předání znalostí a zkušeností o práci s keramickou hlínou

 

LISTOPAD

 

 

-         návštěva prvňáčků v MŠ – ukázka sešitů a učebnic kamarádům předškolákům, děti se pochlubí svými prvními studijními výsledky

-         první grafomotorické odpoledne s Mgr. Magdou Videnskou pro starší děti (asi listopad)

 

PROSINEC

 

 

-         společné zpívání koled u vánočního stromu na Masarykově náměstí

-         Keramická dílnička v MŠ (popřípadě v březnu)

 

LEDEN

-         Setkání s pracovnicí PPP Mgr. Liškovou na téma „Školní zralost“(15. 1. 2018 v 15:00)

 

ÚNOR

 

 

 

BŘEZEN

 

 

-         četba žáků 9. ročníků v MŠ při odpoledním odpočívání   dětí (zahájení četby možné i dříve – dle domluvy)

 

DUBEN

 

-         návštěva předškoláků před zápisem v ZŠ (ukázka budoucích tříd)

-         pozvání prvňáčků na čarodějnický rej na nádvoří MŠ

 

 

KVĚTEN

 

 

-         atletický stadion při ZŠ – ve spolupráci se žáky 8. a 9. tříd zrealizovat sportovní soutěže

-         „Pohádkový les“ pořádaný žáky 9. ročníků

 

 

 

ČERVEN

 

 

-         informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v ZŠ

-         pozvání dětí ze ZŠ do MŠ na „Zahradní slavnost“

-         pomoc žáků ZŠ při TV Olympiádě na fotbalovém stadionu

 

 

 

 

 

Příležitostné:

 

 

 

-         účast na projektech MŠ – výukové panely „Nakládání s odpady“; „Stromy a keře“; „Zvířata“; „Ptáci“

 

-         pozvání na nově naplánované příležitostné akce

 

-         možnost kdykoliv, po domluvě s Mgr. Doubkovou, navštívit druhý stupeň (tělocvična, přírodní učebna…)

 

 

 

Anketa

Máte zájem o lední bruslení předškolních dětí s vyškolenými instruktory?

Ano, budeme velmi rádi za tuto možnost. - 81.3%
Nemám zájem. Myslím si, že děti v tomto věku jsou na bruslení příliš malé. - 18.8%

Celkový počet hlasů: 32
Hlasovaní bylo ukončeno 6. 9. 2019
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou