Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Projekty na podporu školní zralosti

Adaptace na vstup do ZŠ

IMG 1837

Přechod dítěte z mateřské do základní školy je pro něj důležitým okamžikem v životě, a proto se ve spolupráci se základní školou snažíme budoucím školákům tento krok usnadnit.

Příprava dětí na vstup do základní školy již dávno není hlavním cílem mateřských škol, ale tento úkol rozhodně nezůstává opomenut. Naopak, učitelky jsou si vědomy, jak je pro počáteční úspěšnost v 1. třídě základní školy důležitý bezproblémový přechod dítěte do ní.

„Bezproblémový přechod dítěte z MŠ do ZŠ“ je také název projektu, jehož cíle naplňují učitelky ve třídách s dětmi, které půjdou v příštím školním roce do 1. třídy.

Usnadnit dětem nástup do školního vyučování může mateřská škola dvěma způsoby:

1) Snahou předškolního vzdělávání je maximální rozvoj všech dispozic osobnosti dítěte s přihlédnutím k jeho možnostem, aby nastoupilo do ZŠ co nejlépe vybavené a připravené. Plán přípravy dětí na vstup do základní školy tedy nepředstavuje suplování či „předučování“ učiva 1. třídy, ale rozvoj takových schopností, množství vědomostí, dovedností a správných návyků, které jim zvládnutí školní výuky usnadní.

Patří sem:

rozvoj sociálních dovedností – komunikace, spolupráce, jednání s vrstevníky i dospělými

rozvoj psychických procesů – řeč, myšlení, paměť, pozornost, orientace v prostoru i čase

rozvoj pozitivních vlastností – ohleduplnost, štědrost, vstřícnost, přátelství…

zdravý tělesný vývoj – sport i stravovací návyky

osvojení si správných návyků – sebeobslužných, pracovních i výtvarných 

 

2) Vhodnými aktivitami je možné přiblížit dětem prostředí základní školy natolik, že při oficiálním nástupu do 1. třídy již přichází na známá místa a jsou tak maximálně zredukovány problémy adaptace v ZŠ. Naše mateřská škola má podrobně vypracovaný projekt na spolupráci se základní školou a spolu s ní naplňuje úkoly, které ji tento program vytyčuje. Vedení prvního stupně základní školy i učitelky jsou k našim snahám velmi vstřícné a vytváří podmínky pro realizaci našich – teď jistě již společných – snah.

 

Formy spolupráce se základní školou jsou podrobně popsány v projektu  

 

„Bezproblémový přechod dítěte z MŠ do ZŠ“ – který je přílohou ŠVP.

Se vstupem do základní školy souvisí i podíl mateřské školy na posuzování školní zralosti, což je další velmi důležitou povinností, na kterou musí být učitelky MŠ profesně i odborně připraveny. Učitelka mateřské školy má podmínky k tomu, aby v první linii posoudila školní zralost a školní připravenost dítěte-předškoláka.

Školní zralost je závislá na vývoji a zrání organismu (emoční stabilita, odolnost, zdraví, pozornost, motorika a manuální zručnost, vnímání, smysly, myšlení, vůle, vědomí povinnosti, apod.

Školní připravenost je závislá na výchově a prostředí, jde především o rozvoj vědomostí, dovedností a návyků – je to oblast, kterou lze v mateřské škole velmi významně ovlivnit.

Učitelka na základě své odbornosti, zkušenosti i podmínek, které má v kolektivu dětí, může dát impuls k odkladu školní docházky. Učitelka mateřské školy má ve srovnání s pracovníky z pedagogicko-psychologických poraden i pediatry velké výhody, neboť zná velmi dobře nejenom dítě, rodinné prostředí, ale samotné prostředí mateřské školy jí vytváří vhodné podmínky pro pedagogickou diagnostiku.

Plán spolupráce Mateřské školy U Stadionu a Základní školy ve Velké Bíteši 
pro školní rok 2020/2021

- vychází z minulých zkušeností a úspěšné spolupráce 
- v minulých školních letech je součástí projektu „Přechod dítěte z mateřské do základní školy“ viz. ŠVP Veselá školka 
- za realizaci spolupráce zodpovídá Aneta Neklapilová
- vzájemná spolupráce je zaznamenána v ŠVP obou škol, informace o uskutečněných aktivitách jsou prezentovány na webových stránkách škol a v TVP jednotlivých tříd
- v době koronavirové epidemie budou aktivity přizpůsobovány aktuální situaci 


V letošním školním roce 2020/2021 je celkem 40 předškoláků

 Personální obsazení tříd s předškoláky:

     -         Žlutá třída 21 předškoláků

                 třídní učitelky:        Bc. Pavlína Petrášová, Aneta Neklapilová


-       Červená třída 5 předškoláků

třídní učitelky:       Kateřina Tretterová, Naděžda Rousová, Jitka Oplatková (asistent pedagoga)

                              

             -         Modrá třída 14 předškoláků

       třídní učitelky:        Mgr. Naděžda Burianová, Jiřina Janíková – řed.školy, Tereza Štočková

 

  

     

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou