Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘERUŠENÍ PROVOZU NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
věnujte pozornost dalším informacím týkajících se přerušení provozu naší mateřské školy.

1. Úplata za vzdělávání

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí. V případě mladších dětí bude ředitelkou školy stanovena maximální výše úplaty poměrně ponížená podle délky přerušení provozu, a to i když budeme dobrovolně těmto dětem poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Výše úplaty za měsíc březen bude tedy stanovena v souladu s délkou přerušení provozu těsně poté, kdy dojde k opětovnému zahájení vzdělávání (v současné době tedy s předpokladem 22.3.2021).

2. Distanční vzdělávání

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a školského zákona se týká všech škol. Mateřských škol v případě dětí s povinnou školní docházkou.
Děti jsou povinny se distančního vzdělávání účastnit. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona, to je v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí.
Způsob vzdělávání bude probíhat přednostně off-line, výjimečně on-line. Distanční výuka bude založena na komunikaci učitelky a rodičů. Pokud to bude možné, zrealizujeme i občasný přímý kontakt (myšleno on-line) učitele s dítětem. Vzhledem k věku budou učitelky prostřednictvím domluvené komunikační platformy (v září r.2020) předávat jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí.
Diferencovaným přístupem k obtížnosti úkolů nabídneme distanční formu vzdělávání i dětem mladším pěti roků.
Zákonní zástupci dětí mateřské školy obdrží podrobné informace k distanční výuce od třídních učitelek prostřednictvím elektronické komunikace.

3. Ošetřovné 

Osoba, která bude v době přerušení provozu mateřské školy pečovat o dítě, vyplní tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné a poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

Odkaz na on-line tiskopis:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Odkaz na vzorovou vyplněnou žádost:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Mateřská škola tiskopisy nevydává ani nepotvrzuje.

4. Potvrzení pro daňové účely

Zákonní zástupci dětí, kteří si dosud nevyzvedli „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok 2020" pro daňové účely, mohou tak učinit tento týden na základě individuální domluvy s třídními učitelkami.

5. Možnost vyzvednutí oblečení dětí z mateřské školy

Na základě individuální domluvy rodičů a učitelky je možné si tento týden v dopoledních hodinách vyzvednout oblečení dětí, lůžkoviny apod.

Anketa

Jste spokojeni s obsahem distančního vzdělávání, které připravujeme pro Vaše děti?

Výsledky
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou